Megbocsátás és a keserűség


 • Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
  Máté 6:14, 15
 • Men Jesus sagde: "Fader! forlad dem; thi de vide ikke, hvad de gøre." Men de delte hans Klæder imellem sig ved Lodkastning. -
  Lukács 23:34
 • Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!
  János 8:11
 • Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bûneidrõl nem emlékezem meg!
  Ézsaiás 43:25
 • Boldogok, az irgalmasok: mert õk irgalmasságot nyernek.
  Máté 5:7
 • Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az õ bûneikrõl és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
  Zsidókhoz 8:12
 • Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.
  Máté 18:21, 22
 • Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
  János első 1:9
 • A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket.
  A zsoltárok 103:12
 • Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
  Mózes harmadik könyve 19:18
 • Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.
  A zsoltárok 18:25
 • Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.
  A zsoltárok 86:5
 • Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei elõtt.
  A példabeszédek 3:3, 4
 • Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekbõl meg nem bocsátjátok, kiki az õ atyjafiának, az õ vétkeiket.
  Máté 18:35
 • És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
  Márk 11:25
 • Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;
  Lukács 6:37
 • Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.
  Efezusiakhoz 4:32
 • Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;
  Kolosséiakhoz 3:13
 • Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétõl senki el ne szakadjon; nehogy a keserûségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertõztettessenek.
  Zsidókhoz 12:15