Lelki növekedés


 • De õ jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.
  Jób 23:10
 • Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az õ fiát a kit kedvel.
  A példabeszédek 3:12
 • És elromla az edény, a melyet õ készít vala és a mely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belõle, a mint a fazekas Jóbbnak látta megkészíteni.
  Jeremiás 18:4
 • Vajjon megállhat-é szíved, avagy erõsek lesznek-é kezeid azokban a napokban, mikor én számolok veled? Én, az Úr, szólottam és meg is cselekszem.
  Ezékiel 22:14
 • Valaki azért hallja én tõlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kõsziklára építette az õ házát:
  Máté 7:24
 • Új bort sem töltenek ó tömlõkbe; máskülönben a tömlõk szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlõk is elvesznek; hanem az új bort új tömlõkbe töltik, és mindkettõ megmarad.
  Máté 9:17
 • A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tõle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tõle.
  Lukács 12:48
 • Men Herren sagde: "Simon, Simon! se, Satan begærede eder for at sigte eder som Hvede.Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og når du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!"
  Lukács 22:31, 32
 • Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.
  János 3:30
 • Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
  János 12:24
 • Minden szõlõvesszõt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
  János 15:2
 • Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szõlõvesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szõlõtõkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
  János 15:4
 • Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bûnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
  Rómaiakhoz 6:13
 • Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
  Rómaiakhoz 12:1, 2
 • Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk megromol is, a belsõ mindazáltal napról-napra újul.Mert a mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsõséget szerez nékünk;
  2 korinthusiakhoz 4:16, 17
 • Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hû az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sõt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
  1 korinthusiakhoz10:13
 • Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erõsek az Istennek, erõsségek lerontására;
  2 korinthusiakhoz 10:3, 4
 • És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erõm erõtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erõtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.Annakokáért gyönyörködöm az erõtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erõtelen vagyok, akkor vagyok erõs.
  2 korinthusiakhoz 12:9, 10
 • Meg lévén gyõzõdve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
  Filippiekhez 1:6
 • Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság elõtt.
  1 Timóteushoz 6:12
 • Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
  2 Timóteushoz 2:3
 • Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
  Jakob 1:2, 3
 • Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tõletek.
  Jakob 4:7
 • A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendõ, de tûz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsõségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
  Péter első 1:6, 7
 • Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tûztõl, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;Sõt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az õ dicsõségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.
  Péter első 4:12, 13
 • Séta az újdonság az élet / Walking In The Newness Of Life
 • És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
  A zsoltárok 40:3
 • És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kõszívet testetekbõl, és adok néktek hússzívet.
  Ezékiel 36:26
 • Eltemettettünk azért õ vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsõsége által, azonképen mi is új életben járjunk.
  Rómaiakhoz 6:4
 • Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
  2 korinthusiakhoz 5:17
 • Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
  Efezusiakhoz 4:23, 24
 • Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek elõttem vannak, nékik dõlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülrõl való elhívása jutalmára.
  Filippiekhez 3:13, 14