Ellátás


 • Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittõl, és magokat általszegezték sok fájdalommal.
  1 Timóteushoz 6:10
 • Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
  Máté 6:33
 • Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben!Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bõségesen.
  Malakias 3:8-10
 • Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Õ gazdagsága szerint dicsõségesen a Krisztus Jézusban.
  Filippiekhez 4:19
 • Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetõvé.
  A zsoltárok 37:25
 • És ez az a bizodalom, a melylyel õ hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az õ akarata szerint, meghallgat minket:És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk õ tõle.
  János első 5:14, 15
 • Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm.
  A zsoltárok 23:1
 • Az oroszlánok szûkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
  A zsoltárok 34:10
 • Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
  A zsoltárok 68:19
 • nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.
  A zsoltárok 81:10
 • kegyelmet és dicsõséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.
  A zsoltárok 84:11
 • Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élõt ingyen.
  A zsoltárok 145:15, 16
 • Az igaz eszik az õ kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szûkölködik.
  A példabeszédek 13:25
 • Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;
  Ézsaiás1:19
 • És adok reájok és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esõt idejében; áldott esõk lesznek.
  Ezékiel 34:26
 • mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielõtt kérnétek tõle.
  Máté 6:8
 • Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik.
  Máté7:7, 8
 • Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tõle?!
  Máté 7:11
 • Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.
  Máté 21:22
 • Og han sagde til dem: "Da jeg udsendte eder uden Pung og Taske og Sko, manglede I da noget?" Og de sagde: "Intet."
  Lukács 22:35
 • Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból éljenek.
  I korinthusiakhoz 9:14
 • És akármit kérjünk, megnyerjük tõle, mert megtartjuk az õ parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek elõtte.
  János 3:22