Ima


 • Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
  Máté 7:7
 • Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
  János 15:7
 • Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.
  Jeremiás 33:3
 • És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbõl kerestek engem.
  Jeremiás 29:13
 • És mielõtt kiáltanának, én felelek, õk még beszélnek, és én már meghallgattam.
  Ézsaiás65:24
 • Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felõl, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.Mert a hol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
  Máté18:19, 20
 • És ez az a bizodalom, a melylyel õ hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az õ akarata szerint, meghallgat minket:És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk õ tõle.
  János első 5:14, 15
 • Szüntelen imádkozzatok.
  1 Thesszalonikaiakhoz 5:17
 • Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára.
  A zsoltárok66:18, 19
 • Men Herren sagde: "Simon, Simon! se, Satan begærede eder for at sigte eder som Hvede.Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og når du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!"
  Lukács22:31, 32
 • Ennekokáért õ mindenképen idvezítheti is azokat, a kik õ általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.
  Zsidókhoz 7:25
 • Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
  1 Timóteushoz 2:8
 • Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erõtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
  Rómaiakhoz8:26, 27
 • Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.
  Márk 11:24
 • És akármit kérjünk, megnyerjük tõle, mert megtartjuk az õ parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek elõtte.
  János első3:22
 • És egy kissé elõre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tõlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.
  Máté 26:39
 • Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belsõ szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédûek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az õ sok beszédükért hallgattatnak meg.
  Máté 6:6, 7
 • Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas idõben való segítségül.
  Zsidókhoz4:16
 • Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idõben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
  Efezusiakhoz 6:18
 • Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
  1 Timóteushoz 2:8
 • Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és õ meghallja az én szómat.
  A zsoltárok 55:17
 • Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta.
  A zsoltárok 102:17
 • Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.Mert az õ fülét felém fordítja, azért segítségül hívom õt egész életemben.
  A zsoltárok 116:1, 2
 • Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és õ meghallja az én szómat.
  A zsoltárok 55:17
 • Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta.
  A zsoltárok 102:17
 • Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.Mert az õ fülét felém fordítja, azért segítségül hívom õt egész életemben.
  A zsoltárok 116:1, 2
 • Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad Õ kiáltásod szavára, mihelyt meghallja megfelel néked;
  Ézsaiás 30:19
 • És mielõtt kiáltanának, én felelek, õk még beszélnek, és én már meghallgattam.
  Ézsaiás 65:24
 • Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.
  Jeremiás 33:3
 • És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák õket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
  Máté 6:5
 • Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felõl, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.Mert a hol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
  Máté 18:18, 19, 20
 • És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban.Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
  János 14:13, 14
 • Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
  János 15:7
 • Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
  János 16:23, 24
 • Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
  Jakob 4:8
 • És akármit kérjünk, megnyerjük tõle, mert megtartjuk az õ parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek elõtte.
  János első 3:22
 • És ez az a bizodalom, a melylyel õ hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az õ akarata szerint, meghallgat minket:És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk õ tõle.
  János első 5:14, 15
 • Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtõje: Kérdezzétek meg a jövendõt tõlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!
  Ézsaiás 45:11
 • És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbõl kerestek engem.
  Jeremiás 29:13
 • Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.
  Máté 21:21, 21D, 22
 • Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.
  Márk 11:24
 • Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik.
  Lukács 11:9, 10
 • Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erõs volt a hitben, dicsõséget adván az Istennek,És teljesen elhitte, hogy a mit õ ígért, meg is cselekedheti.
  Rómaiakhoz 4:20, 21
 • Annak pedig, a ki véghetetlen bõséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erõ szerint,
  Efezusiakhoz 3:20
 • Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas idõben való segítségül.
  Zsidókhoz 4:16
 • Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik õt keresik.
  Zsidókhoz 11:6
 • De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
  Jakob 1:6, 7
 • És ez az a bizodalom, a melylyel õ hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az õ akarata szerint, meghallgat minket:
  János első 5:14
 • Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
  A zsoltárok 5:3
 • Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize;
  A zsoltárok 63:1
 • Boldogok, a kik megõrzik az õ bizonyságait, és teljes szívbõl keresik õt.
  A zsoltárok 119:2
 • Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belsõ szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
  Máté 6:6
 • Mert halál hullámai vettek engem körül, Az istentelenség árjai rettentettek engem;A pokol kötelei vettek körül, S a halál tõrei estek reám.Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallá lakóhelyérõl szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.
  Sámuel második 22:5-7
 • Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az õ orczáját elõle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.
  A zsoltárok 22:24
 • És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsõítesz engem.
  A zsoltárok 50:15
 • Bízzatok õ benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki elõtte szíveteket; Istn a mi menedékünk. Szela.
  A zsoltárok 62:8
 • De reájok tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá rimánkodásukat;És megemlékezett velök kötött szövetségérõl, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelõdék.
  A zsoltárok 106:44, 45
 • Teljes szívbõl kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
  A zsoltárok 119:10
 • Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok õt segítségül, a míg közel van.
  Ézsaiás 55:6
 • Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.
  Ézsaiás 64:7
 • És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbõl kerestek engem.
  Jeremiás 29:13
 • Kelj fel, riadj éjjel, az õrjárások kezdetén; öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr szine elõtt; emeld fel hozzá kezeidet a te kisdedeidnek életéért, a kik elaléltak az éhség miatt minden utczának szegletén.
  Jeremiás siralmai 2:19
 • Tudakozzuk a mi útainkat és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz.Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben.
  Jeremiás siralmai 3:40, 41
 • De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bõjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
  Jóel 2:12
 • Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bõjtölés által.
  Máté 17:21