Dicséret


 • és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erõsségtek.
  Nehémiás 8:10
 • Áldom az Urat minden idõben, dicsérete mindig ajkamon van!
  A zsoltárok 34:1
 • A ki hálával áldozik, az dicsõít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
  A zsoltárok 50:23
 • Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az õ szent helyén; dicsérjétek õt az õ hatalmának boltozatán!Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint!Dicsérjétek õt kürt-zengéssel; dicsérjétek õt hárfán és cziterán;Dicsérjétek õt dobbal és tánczczal, dicsérjétek õt hegedûkkel és fuvolával;Dicsérjétek õt hangos czimbalommal, dicsérjétek õt harsogó czimbalommal.Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
  A zsoltárok 150
 • Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
  A zsoltárok 89:15
 • Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
  A zsoltárok 100:1, 2
 • Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!
  A zsoltárok 92:1
 • Kegyelmet és igazságot énekelek; te néked zengek éneket, Uram!
  A zsoltárok 101:1
 • Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
  A zsoltárok 97:1
 • Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az õ szentséges emlékezetét!
  A zsoltárok 97:12
 • Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensõm az õ szent nevét.Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.
  A zsoltárok 103:1, 2
 • Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
  A zsoltárok 149:1, 3-5
 • A ki hálával áldozik, az dicsõít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
  A zsoltárok 50:23
 • Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsõíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala õket.
  Az apostolok cselekedetei 16:25
 • Tanácsot tartván pedig a néppel, elõállítá az Úr énekeseit, hogy dícsérjék a szentség ékességét, a sereg elõtt menvén, és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az õ irgalmassága;És a mint elkezdették az éneklést és a dícséretet: az Úr ellenséget szerze az Ammon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, a kik Júdára jövének, és megverettetének.
  2 A krónikák második 20:21, 22
 • Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
  1 Thesszalonikaiakhoz 5:18
 • Annakokáért õ általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az õ nevérõl vallást tevõ ajkaknak gyümölcsét.
  Zsidókhoz 13:15
 • Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsõségeddel.
  A zsoltárok 71:8
 • Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet.
  A zsoltárok 71:14
 • Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!
  A zsoltárok 113:3
 • Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
  Efezusiakhoz 5:19, 20
 • Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan õ szolgái, a kik félitek õt, kicsinyek és nagyok!
  Jelenések könyves 19:5