Megváltás


 • Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  János3:16
 • Mert mindnyájan vétkeztek, és szûkölködnek az Isten dicsõsége nélkül.
  Rómaiakhoz 3:23
 • Mert a bûn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
  Rómaiakhoz 6:23
 • Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
  János 14:6
 • Valakik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az õ nevében hisznek;
  János 1:12
 • Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
  János 3:3
 • És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bûnbocsánat.
  Zsidókhoz 9:22
 • És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába.
  Máté18:3
 • Ímé az ajtó elõtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és õ én velem.
  Jelenések könyve 3:20
 • Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
  János első 1:9
 • Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halálból, megtartatol.Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
  Rómaiakhoz 10:9, 10, 13
 • Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez;Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék.
  Efezusiakhoz2:8, 9
 • Nem az igazságnak cselekedeteibõl, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az õ irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent Lélek megújítása által,
  Tituszhoz 3:5
 • Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!
  Az apostolok cselekedetei 16:31
 • A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
  János 3:36
 • És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket az én kezembõl.
  János 10:28
 • Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
  2 korinthusiakhoz 5:17