הריון ולידה


 • מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם׃
  בראשית 49: 25
 • ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃
  שמות 1: 7
 • ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך׃ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך׃
  דברים 7: 13A, 14A
 • הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃
  איוב 31: 15
 • גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃
  תהלים 112: 2
 • מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃
  תהלים 113: 9
 • הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃
  תהלים 127: 3
 • כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃
  תהלים 139: 13
 • כי חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך׃
  תהלים 147: 13
 • כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל׃
  ישעיה 40: 11
 • כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך׃וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים׃
  ישעיה 44: 3, 4
 • בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃
  ירמיה 1: 5
 • ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃
  לוקם 1: 45
 • באמונה שרה גם היא קבלה הכח להזריע ותלד אחרי בלתה כי חשבה לנאמן את המבטיח׃
  אל־העברים 11: 11
 • ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי׃
  תהלים 18: 19
 • הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני׃
  תהלים 31: 2
 • חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃
  תהלים 34: 7
 • רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃
  תהלים 40: 13
 • ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר׃
  תהלים 40: 17
 • וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
  תהלים 50: 15
 • מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃
  תהלים 61: 2
 • כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי׃
  תהלים 91: 14
 • יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃
  משלי 11: 21B
 • נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
  ישעיה 40: 29- 31
 • לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם׃
  ישעיה 65: 23
 • בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר׃מי שמע כזאת מי ראה כאלה היוחל ארץ ביום אחד אם יולד גוי פעם אחת כי חלה גם ילדה ציון את בניה׃האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך׃
  ישעיה 66: 7, 9
 • האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃
  יוחנן 16: 21
 • עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃
  הראשונה אל־הקורינתים10: 13
 • ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃
  השנייה אל־הקורינתים 12: 9
 • ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃
  אל־הגלטים 6: 9
 • כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃
  אל־הפיליפיים 4: 13
 • אבל תושע בלדתה בנים אם תעמדנה באמונה ובאהבה ובקדשה עם הצניעות׃
  הראשונה אל־טימותיום 2 : 15