משמעת


 • כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃
  משלי 3: 12
 • חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃
  משלי 13: 24
 • . יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך׃
  משלי 19: 18
 • אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃
  משלי 22: 15
 • אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות׃
  משלי 23: 13
 • האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃
  אל־הקולומים 3: 21
 • ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃
  הראשונה אל־טימותיום 3: 4
 • ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃כי את אשר יאהב יהוה יוכיח יכאב את בן ירצה׃אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃ועוד אם אבות בשרנו היו מיסרים אתנו ונירא מהם אף כי נכנע לפני אבי הרוחות ונחיה׃
  אל־העברים 12: 5- 9
 • - לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם׃
  תהלים 34: 11
 • במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃
  תהלים 119: 9
 • יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃
  תהלים 138: 8
 • אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃
  תהלים 144: 12
 • בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃
  משלי 3: 1
 • ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃
  משלי 8: 32- 33
 • חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃
  משלי 22: 6
 • וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃
  ישעיה 54: 13
 • ויהי אחרי אכלם אמר ישוע אל שמעון פטרוס שמעון בן יונה התאהב אתי יותר מאלה ויאמר אליו כן אדני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו רעה את טלאי׃
  יוחנן 21: 15
 • ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃
  השנייה אל־טימותיום 2: 22
 • אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת׃
  3יוחנן 1: 4
 • ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃
  דברים 6: 7
 • שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך׃
  דברים 12: 28
 • ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת׃כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה׃
  דברים 32: 46, 47
 • וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃
  משלי 4: 4, 5
 • מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃
  משלי 20: 7
 • וארא ואקום ואמר אל החרים ואל הסגנים ואל יתר העם אל תיראו מפניהם את אדני הגדול והנורא זכרו והלחמו על אחיכם בניכם ובנתיכם נשיכם ובתיכם׃
  נחמיה 4: 14
 • ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃
  אל־האפסיים 6: 4
 • ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃
  השנייה אל־טימותיום 2: 2