יושר


  • ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃ אל־הקולומים 3: 9
  • אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃ אל־הרומיים 12: 17
  • כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃ השנייה אל־הקורינתים 8: 21
  • מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃ תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃ משלי 11: 1, 3
  • בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃ יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃- משלי 12: 13, 17
  • מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃ משלי 28: 13
  • התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃ - יעקב 5: 16
  • כי אם מאסנו בסתרי הבשת שלא להתהלך בערמה ולא לזיף את דבר האלהים אלא בהראות האמת נזכיר אתנו לטוב נגד דעת כל בני אדם לפני האלהים׃ השנייה אל־הקורינתים 4: 2