יושר


 • ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃
  אל־הקולומים 3: 9
 • אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
  אל־הרומיים 12: 17
 • כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃
  השנייה אל־הקורינתים 8: 21
 • מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃ תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃
  משלי 11: 1, 3
 • בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃ יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃-
  משלי 12: 13, 17
 • מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃
  משלי 28: 13
 • התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃ -
  יעקב 5: 16
 • כי אם מאסנו בסתרי הבשת שלא להתהלך בערמה ולא לזיף את דבר האלהים אלא בהראות האמת נזכיר אתנו לטוב נגד דעת כל בני אדם לפני האלהים׃
  השנייה אל־הקורינתים 4: 2