להילחם בשבילך


  • ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם׃ שמות 14: 13
  • לדוד ריבה יהוה את יריבי לחם את לחמי׃ תהלים 35: 1
  • מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו. תהלים 98: 1
  • אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם׃ ישעיה 35: 4
  • ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃ השנייה אל־טימותיום 4: 18
  • על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃ אל־העברים 13: 6
  • והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃ 1יוחנן 3: 8
  • והם נצחהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למות׃ התגלות 12: 11