הפלה


  • לא תרצח׃ דברים 5: 17
  • גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃- תהלים 139: 16
  • ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃ בראשית 1: 27
  • הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃ תהלים 127: 3
  • כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃ תהלים 139: 13- 15
  • הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃ איוב 31: 15
  • בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃ - ירמיה 1: 5