הפלה


 • לא תרצח׃
  דברים 5: 17
 • גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃-
  תהלים 139: 16
 • ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃
  בראשית 1: 27
 • הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃
  תהלים 127: 3
 • כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃
  תהלים 139: 13- 15
 • הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃
  איוב 31: 15
 • בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃ -
  ירמיה 1: 5