Vytrvalost


  • Pilně přihlídej k dobytku svému, pečuj o stáda svá. Príslovia 27:23
  • I vystavějí cizozemci zdi tvé, a králové jejich přisluhovati budou tobě, když v prchlivosti své ubiji tě, a v dobré líbeznosti své slituji se nad tebou. Izaiáš 60:10
  • Nebo takto praví Panovník Hospodin:Aj já, já ptáti se budu po ovcích svých a shledávati je. Ezechiel 34:11
  • Řekl jemu opět po druhé:Šimone Jonášův, miluješ-li mne? Řekl jemu:Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu:Pasiž ovce mé. Janův 21:16
  • Jáť jsem štípil, Apollo zaléval, ale Bůh dal zrůst. A protož ani ten, kdož štěpuje, nic není, ani ten, jenž zalévá, ale ten, kterýž zrůst dává, Bůh. 1 Korintským 3:6, 7
  • Já podle milosti Boží mně dané, jako moudrý stavitel, základ jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý viz, jak na něm staví. 1 Korintským 3:10
  • Poněvadž jsme my vám duchovní věci rozsívali, tak-liž jest pak to veliká věc, jestliže bychom my vaše časné věci žali? 1 Korintským 9:11
  • Ale totoť pravím:Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti bude; a kdož rozsívá ochotně, ochotně i žíti bude. 2 Korintským 9:6
  • A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti. 2 Timoteovi 2:2
  • Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ne bezděky, ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně, 1 Petrův 5:2