Boj


  • A dí jim:Slyš, Izraeli, vy jdete dnes k boji proti nepřátelům svým, nebudiž strašlivé srdce vaše, nebojte se a nestrachujte, ani se jich lekejte. 5. Mojžišova 20:3
  • Požehnaný Hospodin skála má, kterýž učí ruce mé boji, a prsty mé bitvě. Žalmy 144:1
  • I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí. Matouš 16:18
  • Bohu pak budiž díka, kterýž vždycky dává nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě. 2 Korintským 2:14
  • Aby vám dal, podle bohatství slávy své, mocí posilněnu býti skrze Ducha svého na vnitřním člověku, Efezským 3:16
  • Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi, a vyznals dobré vyznání před mnohými svědky. 1 Timoteovi 6:12
  • A tak ty snášej protivenství, jako ctný rytíř Ježíše Krista. 2 Timoteovi 2:3
  • Žádný, kdož rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil. 2 Timoteovi 2:4
  • Píši vám, dítky, že jste poznali Otce. Psal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, kterýž jest od počátku. Psal jsem vám, mládenci, že silní jste, a slovo Boží v vás zůstává, a že jste zvítězili nad zlým. 1 Janův 2:14
  • Nejmilejší, všecku snažnost vynakládaje na to, abych vám psal o obecném spasení, musil jsem psáti, vás napomínaje, abyste statečně bojovali o víru, kteráž jest jednou dána svatým. Judův 3