Příslibem štěstí


 • A ať se všickni v tě doufající radují, na věky ať plésají, když je zastírati budeš; ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé.
  Žalmy 5:11
 • Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky.
  Žalmy 16:11
 • Nebo na kratičko trvá v hněvě svém, všecken pak život v dobré líbeznosti své; z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování.
  Žalmy 30:5
 • Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou.
  Žalmy 126:5
 • Píseň stupňů. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho. Nebo z práce rukou svých živnost míti budeš, blahoslavený budeš, a štastněť se povede.
  Žalmy 128:1, 2
 • Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich; radosti a veselé dojdou, zámutek pak a úpění uteče od nich.
  Izaiáš 35:10
 • Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstala v vás, a radost vaše aby byla plná.
  Janův 15:11
 • Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém
  Římanům 14:17