Příslibem štěstí


  • A ať se všickni v tě doufající radují, na věky ať plésají, když je zastírati budeš; ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé. Žalmy 5:11
  • Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky. Žalmy 16:11
  • Nebo na kratičko trvá v hněvě svém, všecken pak život v dobré líbeznosti své; z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování. Žalmy 30:5
  • Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou. Žalmy 126:5
  • Píseň stupňů. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho. Nebo z práce rukou svých živnost míti budeš, blahoslavený budeš, a štastněť se povede. Žalmy 128:1, 2
  • Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich; radosti a veselé dojdou, zámutek pak a úpění uteče od nich. Izaiáš 35:10
  • Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstala v vás, a radost vaše aby byla plná. Janův 15:11
  • Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém Římanům 14:17