Ochrana


 • Ostříhejte ustanovení mých, a soudy mé zachovávejte a čiňte je, a bydliti budete v zemi té bezpečně.
  3. MOJŽIŠOVA 25:18
 • A o Beniaminovi řekl: Milý jest Hospodinu, bezpečně s ním bydliti bude; ochraňovati jej bude každého dne, a mezi rameny jeho přebývati.
  5. MOJŽIŠOVA 33:12
 • Ochrana tvá buď Bůh věčný, a zespod ramena věčnosti, kterýž vyžene nepřátely před tebou, aneb řekne: Vyhlaď je,
  5. MOJŽIŠOVA 33:27
 • Již tedy rač požehnati domu služebníka svého, aby trval na věky před oblíčejem tvým. Nebo ty jsi, Hospodine Bože, mluvil, že požehnáním tvým požehnán bude dům služebníka tvého na věky.
  2. SAMUELOVA 7:29
 • And the LORD preserved David whithersoever he went.
  2. SAMUELOVA 8:6
 • A býval jsem s tebou všudy, kamž jsi koli se obrátil, všecky také nepřátely tvé vyhladil jsem před tváří tvou, a učinilť jsem jméno veliké, jako jméno vznešených na zemi.
  1. KRONICKÁ 17:8
 • Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné.
  ŽALMY 4:8
 • Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi po pravici, nikoli se nepohnu.
  ŽALMY 16:8
 • A poněvadž král doufá v Hospodina, a v milosrdenství Nejvyššího, nepohneť se. Najdeť ruka tvá všecky nepřátely své, dosáhne pravice tvá těch, kteříž tě nenávidí. Uvržeš je jako do peci ohnivé v čas rozhněvání svého; Hospodin v prchlivosti své sehltí je, a oheň sžíře je.
  ŽALMY 21:7-9
 • Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.
  ŽALMY 34:7
 • Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot. (46:2) Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.
  ŽALMY 46:1
 • Král pak veseliti se bude v Bohu, i každý, kdož skrze něho přisahá, chlubiti se bude; nebo ústa mluvících lež zacpána budou.
  ŽALMY 63:11
 • Poněvadž jsi Hospodina, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj příbytek položil, Nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému.
  ŽALMY 91:9, 10
 • Píseň stupňů, Šalomounova. Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej; nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí strážný.
  ŽALMY 127:1
 • Tuť způsobím, aby zkvetl roh Davidův; připravím svíci pomazanému svému. Nepřátely jeho v hanbu zobláčím, nad ním pak kvésti bude koruna jeho.
  ŽALMY 132:17,18
 • Dávajícímu vítězství králům, a vysvobozujícímu Davida, služebníka svého od meče vražedlného.
  ŽALMY 144:10
 • Nebo Hospodin bude doufání tvé, a ostříhati bude nohy tvé, abys nebyl lapen.
  PRÍSLOVIA 3:26
 • V bázni Hospodinově jestiť doufání silné, kterýž synům svým útočištěm bude.
  PRÍSLOVIA 14:26
 • Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen.
  PRÍSLOVIA 18:10
 • Kůň strojen bývá ke dni boje, ale Hospodinovo jest vysvobození.
  PRÍSLOVIA 21:31
 • Všeliká výmluvnost Boží přečištěná jest; onť jest štít doufajících v něho.
  PRÍSLOVIA 30:5
 • Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.
  ÁMOS 3:7
 • Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským. Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.
  EFEZSKÝM 6:11, 12