Uzdravení


 • Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.
  Žalmy 34:19
 • Stůně-li kdo z vás? Zavolej starších sboru, a oni modltež se za něj, mažíce jej olejem ve jménu Páně. A modlitba víry uzdraví neduživého, a pozdvihneť ho Pán; a jestliže jest co prohřešil, budeť jemu odpuštěno. Vyznávejtež se pak jedni druhým z hříchů svých, a modlte se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Mnohoť zajisté může modlitba spravedlivého opravdová.
  Jakubův 5:14-16
 • Posílá slovo své, a uzdravuje je, a vysvobozuje je z hrobu.
  Žalmy 107:20
 • Toto praví Hospodin Bůh Davida otce tvého:Slyšelť jsem modlitbu tvou, a viděl jsem slzy tvé; aj, já uzdravím tě, třetího dne vstoupíš do domu Hospodinova.
  2 Královská 20:5
 • Tehdáž když tobě navrátím zdraví, a na rány tvé zhojím tě, dí Hospodin, proto že zahnanou nazývali tebe, říkajíce:Tato jest Sion, není žádného, kdo by ji navštívil.
  Jeremiáš 30:17
 • On dává ustalému sílu, a tomu, ješto žádné síly nemá, moci hojně udílí.
  Izaiáš 40:29
 • Kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé,
  Žalmy 103:3
 • On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.
  Izaiáš 53:5
 • A řekl:Jestliže skutečně poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, a činiti budeš, což spravedlivého jest před očima jeho, a nakloníš uší k přikázaním jeho, a ostříhati budeš všech ustavení jeho:žádné nemoci, kterouž jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe; nebo já jsem Hospodin, kterýž tě uzdravuji.
  2. Mojžišova 15:26
 • I stalo se, když šli, že očištěni jsou.
  Lukáš 17:14
 • A svolav k sobě dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh.
  Matouš 10:1
 • Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená.
  Malachiáš 4:2
 • I řekl mu Petr:Eneáši, uzdravujeť tebe Ježíš Kristus; vstaň a ustel sobě. A hned vstal.
  Skutky Apoštolů 9:34
 • Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou:Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti. Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou.
  Marek 16:17-18
 • A přímé kroky čiňte nohama svýma, aby, což zkulhavělo, do konce se nevyvinulo, ale raději uzdraveno bylo.
  Židům 12:13
 • A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi:Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova.
  2 Korintským 12:7-9