Odpočívá v Pánu


 • I odpověděl:Tvář má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí.
  2. Mojžišova 33:14
 • Rci služebníku, ať jde napřed, (i šel); ty pak pozastav se málo, ažť oznámím řeč Boží.
  1 Samuelova 9:27
 • Vzdělejme ta města, a ohraďme je zdmi a věžemi, branami i závorami, dokudž země jest v moci naší. Aj, že jsme hledali Hospodina Boha svého, hledali jsme ho, a dal nám odpočinutí odevšad. A tak stavěli a šťastně se jim zvedlo.
  2. Kronická 14:7
 • Uleknětež se a nehřešte, přemyšlujte o tom v srdci svém, na ložci svém, a umlkněte. Sélah.
  Žalmy 4:4
 • Očekávejž na Hospodina, posilň se, a onť posilní srdce tvého; protož očekávej na Hospodina.
  Žalmy 27:14
 • Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormuť se příčinou toho, jemuž se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýž provodí, cožkoli umyslil.
  Žalmy 37:7
 • Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání.
  Žalmy 40:1
 • Mluvě:Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi.
  Žalmy 46:10
 • Uvrz na Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý.
  Žalmy 55:22
 • Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Sélah.
  Žalmy 62:8
 • Člověka spoléhajícího na tě ostříháš v pokoji; v pokoji, nebo v tebe doufá.
  Izaiáš 26:3
 • Obrátíte-li se, a spokojíte-li se, zachováni budete. V utišení se a v doufání bude síla vaše. Ale nechcete.
  Izaiáš 30:15
 • A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky.
  Izaiáš 32:17
 • Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají.
  Izaiáš 40:31
 • Požehnaný ten muž, kterýž doufá v Hospodina, a jehož naděje jest Hospodin.
  Jeremiáš 17:7
 • Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.
  Jeremiáš 29:11
 • Dobrý jest Hospodin těm, jenž očekávají na něj, duši té, kteráž ho hledá. Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo.
  Plaè 3:25, 26
 • Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.
  Matouš 11:28-30
 • A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.
  Filipským 4:7
 • A pro tu příčinu toto všecko trpím, ale nestydímť se za to; nebo vím, komu jsem uvěřil, a jist jsem tím, že mocen jest toho, což jsem u něho složil, ostříhati až do onoho dne.
  2 Timoteovi 1:12
 • Všelikou péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť má péči o vás.
  1 Petrův 5:7