Láska


 • Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska.
  1 Korintským 13:13
 • I řekl mu Ježíš:Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání. Druhé pak jest podobné tomu:Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.
  Matouš 22:37-40
 • Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
  Janův 3:16
 • A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.
  1 Petrův 4:8
 • Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i myť tedy máme za bratří duše své klásti. Kdo by pak měl statek tohoto světa, a viděl by bratra svého, an nouzi trpí, a zavřel by srdce své před ním, kterak láska Boží zůstává v něm? Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.
  1 Janův 3:16-18
 • Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, kdož miluje, z Boha se narodil, a znáť Boha. Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láska jest.
  1 Janův 4:7, 8
 • Nebo všecken Zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom:Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
  Galatským 5:14
 • Milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte.
  Janův 14:15
 • Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.
  Matouš 25:40
 • A protož všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim; toť zajisté jest Zákon i Proroci.
  Matouš 7:12
 • Snášejíce jeden druhého a odpouštějíce sobě vespolek, měl-li by kdo proti komu jakou žalobu; jako i Kristus odpustil vám, tak i vy. Nadto pak nade všecko oblečeni buďte v lásku, kteráž jest svazek dokonalosti.
  Koloským 3:13, 14
 • Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.
  1 Korintským 16:14
 • Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.
  Janův 15:13
 • My milujeme jej, nebo on prve miloval nás.
  1 Janův 4:19
 • Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.
  Římanům 8:38, 39
 • Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, tak abyste i vy milovali jeden druhého.
  Janův 13:34
 • Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe. Řekl jemu Judas, ne onen Iškariotský:Pane, jakž jest to, že sebe nám zjeviti chceš, a ne světu? Odpověděl Ježíš a řekl jemu:Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme. Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá; a slovo, kteréž slyšíte, neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal, Otcovo.
  Janův 14:21-24
 • Milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.
  Římanům 12:9
 • Nejmilejší, poněvadž tak miloval nás Bůh, i myť máme jedni druhé milovati.
  1 Janův 4:11
 • A totoť přikázání máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.
  1 Janův 4:21