Víra


 • Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.
  Římanům 10:17
 • Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.
  Príslovia 3:5, 6
 • A Ježíš řekl jemu:Můžeš-li tomu věřiti; všeckoť jest možné věřícímu.
  Marek 9:23
 • Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.
  2 Korintským 5:17
 • Neboť nebude nemožné u Boha všeliké slovo.
  Lukáš 1:37
 • Tedy dotekl se očí jejich, řka:Podle víry vaší staniž se vám.
  Matouš 9:29
 • Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.
  Židům 11:1
 • Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá; i budeť jemu dána. Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá. Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána, Jakožto muž dvojí mysli a neustavičný ve všech cestách svých.
  Jakubův 1:5-8
 • Bez víry pak nemožné jest líbiti se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že odplatu dává.
  Židům 11:6
 • Nebo jakož tělo bez duše jest mrtvé, takť i víra bez skutků jest mrtvá.
  Jakubův 2:26
 • Ale kdož pak rozpakuje se, kdyby jedl, odsouzen jest, nebo ne z víry jí. A cožkoli není z víry, hřích jest.
  Římanům 14:23
 • Spravedlivý pak z víry živ bude. Pakli by se kdo jinam obrátil, nezalibuje sobě duše má v něm.
  Židům 10:38
 • By mne i zabil, což bych v něho nedoufal? A však cesty své před oblíčej jeho předložím.
  Jób 13:15
 • Obrátíte-li se, a spokojíte-li se, zachováni budete. V utišení se a v doufání bude síla vaše. Ale nechcete.
  Izaiáš 30:15
 • A jsme-liť nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti sám sebe nemůže.
  2 Timoteovi 2:13
 • Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.
  1 Janův 5:4
 • A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.
  Efezským 6:16
 • Řekl jim Ježíš:Pro nevěru vaši. Amen zajisté pravím vám:Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této:Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného.
  Matouš 17:20
 • Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.
  Židům 12:2
 • Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,
  Římanům 5:1
 • I odpověděv Ježíš, řekl jim:Mějte víru Boží.
  Marek 11:22
 • V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest,) zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních, Aby zkušení víry vaší, kteráž jest mnohem dražší nežli zlato, jenž hyne, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista. Kteréhožto neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou, Docházejíce konce víry vaší, spasení duší vašich,
  1 Petrův 1:6-9