Chwalić


 • Den zajisté tento svatý jest Pánu našemu, protož nermuťtež se, nýbrž radost Hospodinova budiž síla vaše.
  Nehemiáš 8:10
 • Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.
  Žalmy 34:1
 • Kdož obětuje obět chvály, tenť mne uctí, a tomu, kdož napravuje cestu svou, ukáži spasení Boží.
  Žalmy 50:23
 • Halelujah. Chvalte Boha silného pro svatost jeho, chvalte jej pro rozšíření síly jeho. Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho. Chvalte jej zvukem trouby, chvalte jej na loutnu a citaru. Chvalte jej na buben a píšťalu, chvalte jej na husle a varhany. Chvalte jej na cymbály hlasité, chvalte jej na cymbály zvučné. Všeliký duch chval Hospodina. Halelujah.
  Žalmy 150
 • Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; tiť, Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.
  Žalmy 89:14
 • Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; tiť, Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.
  Žalmy 89:15
 • Žalm k díků činění. Prokřikuj Hospodinu všecka země. Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním.
  Žalmy 100:1, 2
 • Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,
  Žalmy 92:1
 • O milosrdenství a soudu zpívati budu, tobě, ó Hospodine, žalmy budu zpívati.
  Žalmy 101:1
 • Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství.
  Žalmy 97:1
 • Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.
  Žalmy 97:12
 • Dobrořeč duše má Hospodinu, a všecky vnitřnosti mé jménu svatému jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho,
  Žalmy 103:1, 2
 • Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu. Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje pokorné spasením. Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých.
  Žalmy 149:1, 3-5
 • Kdož obětuje obět chvály, tenť mne uctí, a tomu, kdož napravuje cestu svou, ukáži spasení Boží.
  Žalmy 50:23
 • O půlnoci pak Pavel a Sílas modléce se, zpívali písničky o Bohu, takže je slyšeli i jiní vězňové.
  Skutky Apoštolů 16:25
 • A tak poradiv se s lidem, postavil zpěváky Hospodinu, aby chválili okrasu svatosti, a když by vycházeli sšikovaní k boji, aby oni napřed šli a říkali:Oslavujte Hospodina, nebo na věky milosrdenství jeho. Tu chvíli pak, když oni začali zpěv a chválení, obrátil Hospodin ty, kteříž byli v zálohách, na syny Ammon, Moáb a obyvatele hory Seir, ješto však byli přitáhli proti Judovi, a tak sami se bili.
  2. Kronická 20:21, 22
 • Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.
  1 Tesalonickým 5:18
 • Protož skrze něho obětujme Bohu obět chvály vždycky, to jest ovoce rtů, oslavujících jméno jeho.
  Židům 13:15
 • Ó ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe.
  Žalmy 71:8
 • Já pak ustavičně čekati, a vždy víc a víc tě chváliti budu.
  Žalmy 71:14
 • Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.
  Žalmy 113:3
 • Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v chvalách, a v písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu, Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,
  Efezským 5:19, 20
 • Chvalte Boha našeho všickni služebníci jeho, a kteříž se bojíte jeho, i malí i velicí.
  Zjevení Janovo 19:5