Slovo Boží


 • Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.
  Janův 1:1, 14
 • On pak odpovídaje, řekl:Psánoť jest:Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.
  Matouš 4:4
 • V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě.
  Žalmy 119:11
 • Již vy čisti jste pro řeč, kterouž jsem mluvil vám.
  Janův 15:3
 • Začátek učení tvého osvěcuje, a vyučuje sprostné rozumnosti.
  Žalmy 119:130
 • Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.
  2 Timoteovi 2:15
 • Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.
  Židům 4:12
 • Duch jest, jenž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch a život jsou.
  Janův 6:63
 • Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.
  Matouš 24:35
 • Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, to jest Božího slova žádostivi buďte, abyste jím rostli,
  1 Petrův 2:2