Смелост и присъда


 • Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя;
  Псалми 119:46
 • Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.
  Притчи 29:25
 • Ти, който носиш благи вести на Сион, Изкачи се на високата планина; Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, Издигни силно гласа си; Издигни го, не бой се, Кажи на Юдовите градове: Ето вашият Бог!
  Исая 40:9
 • Господ Иеова ми даде език на учените, За да зная как да помогна с дума на уморения; Всяка заран Той събужда, Събужда ухото ми, За да слушам като учащите се.
  Исая 50:4
 • А Господ ми рече: Не думай - Дете съм; защото при всичките, при които ще те пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядвам, ще кажеш.
  Еремия 1:7
 • Като адамант по-твърд от кремък направих челото ти; да се не боиш от тях, нито да се ужасиш от погледа им, макар да са бунтовен дом.
  Езекиил 3:9
 • Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.
  Матей 5:14, 15
 • Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
  Матей 5:16
 • Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.
  Марко 8:38
 • Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
  Деяния 1:8
 • А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса.
  Деяния 4:13
 • Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.
  Деяния 5:29
 • Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.
  Римляни 1:16
 • и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието,за което съм посланик в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.
  Ефесяни 6:19, 20
 • но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим, не като да угаждаме на човеците, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.
  1 Солунци 2:4
 • И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога,
  2 Тимотей 1:8
 • Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.
  Тит 2:15
 • да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
  1 Петрово 2:12