Духовно израстване


 • Знае, обаче, пътя ми; когато ме изпита, Ще изляза като злато. Йов 23:10
 • Защото Господ изобличава оня, когото люби, Както и бащата сина, който му е мил. Притчи 3:12
 • И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на грънчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на грънчаря да го направи. Еремия 18:4
 • Ще издържи ли сърцето ти, или ще имат ли сила ръцете ти, в дните когато Аз ще се разправя с тебе? Аз Господ изговорих това, и ще го извърша. Езекиил 22:14
 • И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; Матей 7:24
 • И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; Матей 9:17
 • А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват. Лука 12:48
 • [И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;но Аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Лука 22:31, 32
 • Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Йоан 3:30
 • Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод. Йоан 12:24
 • Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Йоан 15:2
 • Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Йоан 15:4
 • Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата. Римляни 6:13
 • И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Римляни 12:1, 2
 • Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, 2 Коринтяни 4:16, 17
 • Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. 1 Коринтяни10:13
 • Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме.Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. 2 Коринтяни 10:3, 4
 • и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен. 2 Коринтяни 12:9, 10
 • като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа. Филипяни 1:6
 • Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. 1 Тимотей 6:12
 • Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов. 2 Тимотей 2:3
 • Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Яков 1:2, 3
 • И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. Яков 4:7
 • В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос; 1 Петрово 1:6, 7
 • Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно;но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. 1 Петрово 4:12, 13
 • Разхождайки се в нов живот / Walking In The Newness Of Life
 • тури още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог; Мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа. Псалми 40:3
 • Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Езекиил 36:26
 • Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Римляни 6:4
 • За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. 2 Коринтяни 5:17
 • да се обновите в духа на своя ум,и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината. Ефесяни 4:23, 24
 • Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Филипяни 3:13, 14