Մեր Փրկությունը


 • Ու ըսաւ. «Ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի, ‘Եթէ դարձի չգաք եւ տղոց պէս չըլլաք, երկնքի թագաւորութիւնը բնաւ պիտի չմտնէք’։ - 
  ՄԱՏԹԷՈՍ 18:3
 • Բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու, որոնք կը հաւատան իր անուանը. - 
  ՅՈՎՀԱՆՆՈԻ 1:12
 • Պատասխան տուաւ Յիսուս եւ ըսաւ անոր. «Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ քեզի. ‘Եթէ մարդ մը նորէն չծնանի, չի կրնար Աստուծոյ թագաւորութիւնը տեսնել’»։ -
  ՅՈՎՀԱՆՆՈԻ 3:3
 • Վասն զի Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, մինչեւ իր միածին Որդին տուաւ, որպէս զի ամէն ո՛վ որ անոր հաւատայ՝ չկորսուի, հապա յաւիտենական կեանք ունենայ։ - 
  ՅՈՎՀԱՆՆՈԻ 3:16
 • Ան որ Որդիին կը հաւատայ, յաւիտենական կեանքն ունի եւ ան որ Որդիին չի հնազանդիր, անիկա կեանքը պիտի չտեսնէ, հապա Աստուծոյ բարկութիւնը անոր վրայ պիտի ըլլայ։ - 
  ՅՈՎՀԱՆՆՈԻ 3:36
 • Ես անոնց յաւիտենական կեանք կու տամ ու յաւիտեան պիտի չկորսուին եւ մէ՛կը իմ ձեռքէս պիտի չյափշտակէ զանոնք։ - 
  ՅՈՎՀԱՆՆՈԻ 10:28
 • Յիսուս ըսաւ անոր. «Ես եմ ճամբան ու ճշմարտութիւնը եւ կեանքը. մէկը Հօրը քով չի գար՝ եթէ ոչ ինծմով։ - 
  ՅՈՎՀԱՆՆՈԻ 14:6
 • Անոնք ալ ըսին. «Հաւատա՛ Տէր Յիսուս Քրիստոսին ու պիտի փրկուիք դուն եւ քու տունդ»։ - 
  ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 16:31
 • Վասն զի ամէնքը մեղք գործեցին եւ Աստուծոյ փառքէն պակսեցան.
  ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 3:23
 • Քանզի մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստուծոյ ձրի պարգեւը յաւիտենական կեանք՝ մեր Տէրոջը Յիսուս Քրիստոսին ձեռքով։ - 
  ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 6:23
 • Վասն զի եթէ քու բերնովդ Յիսուսը Տէր խոստովանիս ու սրտիդ մէջ հաւատաս թէ Աստուած զանիկա մեռելներէն յարուցանեց՝ պիտի փրկուիս. (Վասն զի սրտով կը հաւատայ մէկը արդարանալու համար ու բերնով կը խոստովանի փրկուելու համար։ ) Քանզի «Ով որ Տէրոջը անունը կը կանչէ՝ պիտի փրկուի»։ - 
  ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 10:9,10,13
 • Ուրեմն եթէ մէկը Քրիստոսին մէջ է, անիկա նոր ստեղծուած մըն է։ Հիները անցան եւ ահա ամէն բան նոր եղաւ։ - 
  ԵՐԿՐՈՐԴ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 5:17
 • Վասն զի շնորհքով փրկուած էք դուք հաւատքի միջոցով եւ այս՝ ո՛չ թէ ձեզմէ է, հապա Աստուծոյ պարգեւն է. Ո՛չ թէ գործերէն, որ մէ՛կը չպարծենայ. -
  ԵՓԵՍԱՑԻՍ 2:8,9
 • NՈ՛չ թէ արդարութեան գործերէն՝ որոնք մենք ըրինք, հապա իր ողորմութեան համաձայն մեզ փրկեց նորէն ծնանելու աւազանին միջոցաւ ու Սուրբ Հոգիին նորոգելովը։ - 
  ՏԻՏՈՍ 3:5
 • Գրեթէ ամէն բան արիւնով կը մաքրուի օրէնքին նայելով ու արիւն չթափուած թողութիւն չըլլար։ - 
  ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ 9:22
 • Եթէ խոստովանինք մեղքերնիս, հաւատարիմ ու արդար է անիկա մեր մեղքերուն թողութիւն տալու եւ մեզ ամէն անիրաւութենէ սրբելու։ - 
  ԱՌԱՋԻՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 1:9
 • Ահա ես դուռը կայներ եմ ու կը զարնեմ. եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ ու դուռը բանայ, անոր քով պիտի մտնեմ եւ անոր հետ ընթրիք պիտի ընեմ, ան ալ ինծի հետ։ -
  ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 3:20