Lumturi


  • Por le të gëzohen tërë ata që kanë strehë te ti, le të nxjerrin klithma gëzimi përjetë, sepse ti i mbron; le të ngazëllohen ata që duan emrin tënd, Psalmet / Psalms 5:11
  • Ti do të më tregosh shtegun e jetës; ka shumë gëzim në praninë tënde; në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Psalmet / Psalms 16:11
  • sepse zemërimi im mban vetëm një çast, por mirësia e tij mban një jetë të tërë. Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në Psalmet / Psalms 30:5
  • Ata që mbjellin me lotë, do të korrin me këngë gëzimi. Psalmet / Psalms 126:5
  • Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët tij.Atëherë ti do të hash me mundin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatinë. Psalmet / Psalms 128:1, 2
  • Të shpëtuarit nga Zoti do të kthehen, do të vijnë në Sion me britma gëzimi dhe një hare e përjetshme do të kurorëzojë kokën e tyre; do të kenë gëzim dhe lumturi, dhe dhembja e rënkimi do të ikin. Isaia / Isaiah 35:10
  • Këto gjëra jua kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë. GJONI / John 15:11
  • sepse mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e Shenjtë. ROMAKEVE / Romans 14:17