Luftoj


  • Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket. Ligji i Përtërirë / Deuteronomy 20:3
  • Bekuar qoftë Zoti, kështjella ime, që i mëson duart e mia për luftë dhe gishtërinjtë e mi për betejë. Psalmet / Psalms 144:1
  • Dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pjetri, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. MATEU / Matthew 16:18
  • Por, falem nderit Perëndisë, që na bën të ngadhnjejmë gjithnjë në Krishtin dhe shfaq kudo nëpërmjet nesh erën e këndshme të njohurisë së vet. 2 KORINTASVE / Corinthians 2:14
  • që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit, EFESIANEVE / Ephesians 3:16
  • Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u jep jetë të gjitha gjërave dhe të Krishtit Jezus, i cili, duke dëshmuar përpara Ponc Pilatit, dhe një dëshmi të mirë besimi, 1 TIMOTEUT / Timothy 6:12
  • Sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtarë nuk ngatërrohet me punërat e jetës, që t'i pëlqejë atij që e mori ushtar. 2 TIMOTEUT / Timothy 2:4
  • sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk vjen nga Ati, por nga bota. 1GJONI / John 2:14
  • Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që qenë shënuar që moti për këtë dënim, të pabesë që e kthejnë hirin e Perëndisë tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi, dhe Zotin tonë Jezu Krisht. JUDA / Jude 3