Forcë


 • Shërbejini Zotit, Perëndisë tuaj, ai do të bekojë bukën tënde dhe ujin tënd; dhe unë do të largoj sëmundjen nga ti.
  Eksodi / Exodus 23:25
 • "Kthehu prapa dhe i thuaj Ezekias, princit të popullit tim: "Kështu flet Zoti, Perëndia i Davidit, atit tënd: Kam dëgjuar lutjen tënde dhe kam parë lotët e tu; ja, unë po të shëroj; ditën e tretë do të ngjitesh në shtëpinë e Zotit.
  2 i Mbretërve / II Kings 20:5
 • Kështu Davidi bëhej gjithnjë e më i madh dhe Zoti i ushtrive ishte me të.
  1 i Kronikave / Chronicles 11:9
 • O Zot, mbreti do të gëzohet me forcën tënde dhe do të ngazëllojë për shpëtimin tënd!
  Psalmet / Psalms 21:1
 • Ai të kishte kërkuar jetë dhe ti i dhe ditë të gjata në përjetësi.

 • Psalmet / Psalms 21:6
 • He keepeth all his bones: not one of them is broken.
  Psalmet / Psalms 34:20
 • O Perëndi, ti më ke mësuar që në fëmijëri; dhe deri më sot unë kam shpallur mrekullitë e tua.Edhe tani që jam plakur dhe jam thinjur, o Perëndi, mos më braktis deri sa t'i kem treguar këtij brezi fuqinë tënde dhe mrekullitë e tua gjithë atyre që do të vijnë.
  Psalmet / Psalms 71:17, 18
 • Ai nuk do t'u trëmbet lajmeve të këqia; zemra e tij është e fortë, me besim tek Zoti.
  Psalmet / Psalms 112:7
 • Bijtë tanë në rininë e tyre qofshin si një bimë e harlisur, dhe bijat tona qofshin si shtylla qosheje, të gdhendura mirë për të zbukuruar një pallat.
  Psalmet / Psalms 144:12
 • Atëherë do të ecësh i sigurt në rrugën tënde dhe këmba jote nuk do të pengohet.
  Fjalët e urta / Proverbs 3:23
 • Nuk kam gëzim më të madh nga ky: të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën.
  3 GJONI / John 1:2
 • Davidi i tha pastaj të birit Salomon: "Ji i fortë dhe trim, përvishju punës, mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti Perëndi, Perëndia im, do të jetë me ty. Ai nuk do të lërë dhe nuk do të braktisë deri sa të mbarosh tërë punën për shërbimin e shtëpisë të Zotit.
  1 i Kronikave / Chronicles 28:20
 • Me të është një krah prej mishi, por me ne është Zoti, Perëndia ynë, për të na ndihmuar dhe për të luftuar nël betejat tona". Populli u qetësua nga fjalët e Ezekias, mbretit të Judës.
  2 i Kronikave / Chronicles 32:8
 • Nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gji ke vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për t'i mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit.
  Psalmet / Psalms 8:2
 • sepse me ty mund të sulmoj një aradhe dhe me Perëndinë tim mund të kërcej mbi një mur.Rruga e Perëndisë është e përsosur; fjala e Zotit është pastruar me anë të zjarrit; ai është mburoja e të gjithë atyre që gjejnë strehë tek ai. Perëndia është ai që më rrethon me forcë dhe që e bën jetën time të përsosur.
  Psalmet / Psalms 18:29, 30, 32
 • Disa kanë besim te qerret dhe të tjerë te kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit, Perëndisë tonë.
  Psalmet / Psalms 20:7
 • Oh, sikur të mos isha i sigurt të shoh mirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve!Ki besim të madh te Zoti; ji i fortë, ki zemër; ki besim të madh te Zoti.
  Psalmet / Psalms 27:13, 14
 • Zoti është forca ime dhe mburoja ime; zemra ime ka pasur besim tek ai dhe unë u ndihmova; prandaj zemra ime ngazëllen dhe unë do ta kremtoj këtë me këngën time.Zoti është forca e popullit të tij, dhe streha e shpëtimit për të vajosurin e tij.
  Psalmet / Psalms 28:7, 8
 • Por shpëtimi i të drejtëve vjen nga Zoti; ai është kështjella e tyre në kohën e fatkeqësisë.
  Psalmet / Psalms 37:39
 • Mishi im dhe zemra ime nuk mund të ligështohen, por Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi.
  Psalmet / Psalms 73:26
 • Lum ata që e vënë forcën e tyre te ti dhe kanë në zemër rrugët e tua! Ata kalojnë nga një forcë te tjetra dhe në fund paraqiten para Perëndisë në Sion.
  Psalmet / Psalms 84:5, 7
 • Jeta ime tretet në dhimbje; më jep forcë sipas fjalës sate.
  Psalmet / Psalms 119:28
 • sepse ti ke qenë një kështjellë për të varfërin, një kështjellë për të mjerin në fatkeqësinë e tij, një strehë kundër stuhisë, një hije kundër të nxehtit, sepse fryma e tiranëve është si një furtunë kundër murit.
  Isaia / Isaiah 25:4
 • Ai i jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit.
  Isaia / Isaiah 40:29
 • Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime.
  Isaia / Isaiah 41:10
 • Dhe Jezusi duke përqëndruar shikimin mbi ata tha: ''Për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndinë çdo gjë është e mundur''.
  MATEU / Matthew 19:26
 • Çfarë të themi, pra, për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?
  ROMAKEVE / Romans 8:31
 • jo se jemi të aftë prej vetiu të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë vjen nga Perëndia,
  2 KORINTASVE / Corinthians 3:5
 • sepse armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndinë për të shkatërruar fortesat,
  2 KORINTASVE / Corinthians 10:4
 • Por ai më tha: ''Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi''. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrijë tek unë.Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse, kur jam i dobët, atëherë jam i fortë.
  2 KORINTASVE / Corinthians 12:9, 10
 • që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit,
  EFESIANEVE / Ephesians 3:16
 • që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit,
  EFESIANEVE / Ephesians 6:10
 • Po ju bëtë mirë që morët pjesë në pikëllimin tim.
  FILIPIANEVE / Philippians4:13
 • Y Ne jemi prej Perëndisë; kush njeh Perëndinë na dëgjon; kush nuk është prej Perëndisë nuk na dëgjon; nga kjo njohim Frymën e së vërtetës dhe frymën e gabimit.
  1GJONI / John 4:4
 • Prandaj kështu thotë Zoti, Perëndia i ushtrive: "Duke qenë se keni folur në këtë mënyrë, unë do t'i bëj fjalët e mia si zjarr në gojën tënde, dhe këtë popull si dru, që ai do të përpijë.
  Jeremia / Jeremiah 5:14
 • Do t'i bëj të fuqishëm në Zotin dhe ata do të ecin në emrin e tij", thotë Zoti.
  Zakaria / Zechariah 10:12
 • sepse nuk do të jeni ju që do të flisni, por Fryma e Atit tuaj që do të flasë në ju.
  MATEU / Matthew 10:20
 • Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë JUDA / Judenë, në Samari dhe deri në skajin e dheut''.
  VEPRAT / Acts 1:8
 • Ata, kur e panë çiltërsinë e Pjetrit dhe të Gjonit dhe duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar dhe pa arsim, u mrrekulluan dhe i njihnin se kishin qenë me Jezusin.
  VEPRAT / Acts 4:13
 • Sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë.
  1 KORINTASVE / Corinthians 1:18
 • Dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bënë me fjalë mbushamendëse nga dituria njerëzore, por në dëftim të Frymës dhe të fuqisë,që besimi juaj të mos qëndrojë mbi diturinë e njerëzve, po mbi fuqinë e Perëndisë.
  1 KORINTASVE / Corinthians 2:4, 5