поглавље 6

Braćo! Ako i upadne čovek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.
2 Nosite bremena jedan drugog, i tako ćete ispuniti zakon Hristov.
3 Jer ako ko misli da je šta, a nije ništa, umom vara sebe.
4 A svaki da ispita svoje delo, i tada će sam u sebi imati slavu, a ne u drugom.
5 Jer će svaki svoje breme nositi.
6 A koji se uči reči neka daje deo od svakog dobra onome koji ga uči.
7 Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje ono će i požnjeti.
8 Jer koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti pogibao; a koji seje u duh, od duha će požnjeti život večni.
9 A dobro činiti da nam se ne dosadi; jer ćemo u svoje vreme požnjeti ako se ne umorimo.
10 Zato dakle dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobiti onima koji su s nama u veri.
11 Vidite koliko vam napisah rukom svojom!
12 Koji hoće da se hvale po telu oni vas nagone da se obrezujete, samo da ne budu gonjeni za krst Hristov.
13 Jer ni oni sami koji se obrezuju ne drže zakon, nego hoće da se vi obrezujete da se vašim telom hvale.
14 A ja Bože sačuvaj da se čim drugim hvalim osmi krstom Gospoda našeg Isusa Hrista, kog radi razape se meni svet, i ja svetu.
15 Jer u Hristu Isusu niti šta pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego nova tvar.
16 I koliko ih god po ovom pravilu žive, na njima biće mir i milost, i na Izrailju Božijem.
17 Više da mi niko ne dosadjuje, jer ja rane Gospoda Isusa na telu svom nosim.
18 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa duhom vašim, braćo. Amin.