Agej

1 2


поглавље 2

Sedmog meseca dvadeset prvog dana dodje reč Gospodnja preko Ageja proroka govoreći:
2 Kaži sada Zorovavelju sinu Salatilovom, upravitelju judejskom, i Isusu sinu Josedekovom, poglavaru svešteničkom, i ostatku narodnom govoreći:
3 Ko je medju vama ostao koji je video ovaj dom u prvoj slavi njegovoj? A kakav vi sada vidite? Nije li prema onom kao ništa u vašim očima?
4 Nego sada budi hrabar, Zorovavelju, govori Gospod, i budi hrabar Isuse sine Josedekov, poglavaru sveštenički, i budi hrabar sav narode zemaljski, govori Gospod, i radite; jer sam ja s vama, govori Gospod nad vojskama.
5 Po reči kojom sam učinio zavet s vama kad izidjoste iz Misira, duh će moj stajati medju vama, ne bojte se.
6 Jer ovako veli Gospod nad vojskama: Još jednom, do malo, i ja ću potresti nebesa i zemlju i more i suvu zemlju;
7 I potrešću sve narode, i doći će izabrani iz svih naroda, i napuniću ovaj dom slave, veli Gospod nad vojskama.
8 Moje je srebro i moje je zlato, govori Gospod nad vojskama.
9 Slava će ovog doma poslednjeg biti veća nego onog prvog, veli Gospod nad vojskama; i postaviću mir na ovom mestu, govori Gospod nad vojskama.
10 Dvadeset četvrtog dana devetog meseca druge godine Darijeve dodje reč Gospodnja preko Ageja proroka govoreći:
11 Ovako veli Gospod nad vojskama: Upitaj sveštenike za zakon, i reci:
12 Gle, ako bi ko nosio sveto meso u skutu od haljine svoje, ili bi se skutom svojim dotakao hleba ili variva ili vina ili ulja ili kakvog god jela, bi li se osvetio? A sveštenici odgovoriše i rekoše: Ne.
13 Po tom reče Agej: Ako bi se ko nečist od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? A sveštenici odgovoriše i rekoše: Biće nečisto.
14 Tada Agej odgovori i reče: Takav je taj narod i takvi su ti ljudi preda mnom, govori Gospod, i takvo je sve delo ruku njihovih, i šta god prinose tamo, nečisto je.
15 A sada uzmite na um, od ovog dana nazad, pre nego se položi kamen na kamen u crkvi Gospodnjoj,
16 Pre toga kad ko dodje ka gomili od dvadeset mera, beše deset; kad dodje ka kaci da dobije pedeset vedara iz kace, beše dvadeset;
17 Bih vas sušom i medljikom i gradom, svako delo ruku vaših; ali se vi ne obratiste k meni, govori Gospod.
18 Uzmite na um, od toga dana nazad, od dana dvadeset četvrtog meseca devetog, od dana kad se osnova crkva Gospodnja, uzmite na um.
19 Ima li jošte semena u žitnici? Ni vinova loza ni smokva ni šipak ni maslina još ne rodi; od ovog ću dana blagosloviti.
20 Po tom dodje reč Gospodnja drugi put Ageju dvadeset četvrtog dana devetog meseca govoreći:
21 Kaži Zorovavelju upravitelju judejskom, i reci: Ja ću potresti nebo i zemlju;
22 I prevaliću presto carstvima, i satrću silu carstvima narodnim, prevaliću kola i one koji sede na njima, i popadaće konji i konjanici, svaki od mača brata svog.
23 U to vreme, govori Gospod nad vojskama, uzeću tebe, Zorovavelju, sine Salatilov, slugo moj, govori Gospod, i postaviću te kao pečat; jer sam te izabrao, govori Gospod nad vojskama.