Joil

1 2 3


поглавље 3

Jer, gle, u one dane i u ono vreme, kad vratim roblje Judino i jerusalimsko,
2 Sabraću sve narode, i svešću ih u dolinu Josafatovu, i onde ću se suditi s njima za svoj narod i za nasledstvo svoje Izrailja, kog rasejaše medju narode i razdeliše zemlju moju;
3 I za moj narod bacaše žreb, i davaše dete za kurvu, i prodavaše devojku za vino, te piše.
4 I šta hoćete vi sa mnom, Tire i Sidone, i svi krajevi palestinski? Hoćete li da mi platite? I hoćete li da mi vratite? Odmah ću vam bez oklevanja platiti platu vašu na vašu glavu.
5 Jer uzeste srebro moje i zlato moje, i najlepše zaklade moje unesoste u svoje crkve.
6 I sinove Judine i sinove jerusalimske prodadoste sinovima grčkim da biste ih oterali daleko od medje njihove.
7 Evo, ja ću ih dignuti s mesta kuda ih prodadoste, i platiću vam platu vašu na vašu glavu.
8 I prodaću vaše sinove i vaše kćeri u ruke sinovima Judinim, i oni će ih prodati Savejcima u narod daleki, jer Gospod reče.
9 Objavite ovo po narodima, oglasite rat, podignite junake neka dodju i idu svi vojnici.
10 Raskujte raonike svoje na mačeve, i srpove svoje na koplja; ko je slab, neka reče: Junak sam.
11 Skupite se i hodite, svi narodi unaokolo, i saberite se! Tamo svedi, Gospode, junake svoje.
12 Neka se podignu i dodju narodi u dolinu Josafatovu; jer ću onde sesti da sudim svim narodima unaokolo.
13 Zamahnite srpom, jer je žetva uzrela; hodite, sidjite, jer je tesak pun, kace se prelivaju; jer je zloća njihova velika.
14 Gomile, gomile u dolini sudskoj; jer je dan Gospodnji blizu u dolini sudskoj.
15 Sunce će i mesec pomrknuti, i zvezde će ustegnuti svoju svetlost.
16 I Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i zatrešće se nebo i zemlja; ali će Gospod biti utočište svom narodu i krepost sinovima Izrailjevim.
17 I poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš, koji nastavam u Sionu, u svetoj gori svojoj; i Jerusalim će biti svet, i tudjinci neće više ići po njemu.
18 I tada će gore kapati slatkim vinom, i humovi će se topiti od mleka, i svim potocima Judinim teći će voda, i izaći će izvor iz doma Gospodnjeg i natopiće dolinu Sitim.
19 Misir će opusteti, i edomska će biti pusta pustinja za nasilje učinjeno sinovima Judinim, jer proliše krv pravu u zemlji njihovoj.
20 A Juda će stajati doveka i Jerusalim od kolena do kolena.
21 I očistiću krv njihovu, koje ne očistih; i Gospod će nastavati u Sionu.