5 Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Kapitel 27

Och Mose och de äldste i Israel bjödo folket och sade: "Hållen alla de bud som jag i dag giver eder.
2 Och när I kommen över Jordan, in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, då skall du resa åt dig stora stenar och bestryka dem med kalk.
3 På dessa skall du, när du har gått över floden, skriva alla denna lags ord, för att du må komma in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, ett land som flyter av mjölk och honung, såsom HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig.
4 Och när I haven gått över Jordan, skolen I på berget Ebal resa dessa stenar om vilka jag i dag giver eder befallning; och du skall bestryka dem med kalk.
5 Och du skall där åt HERREN, din Gud, bygga ett altare, ett altare av stenar, vid vilka du icke skall komma med något järn.
6 Av ohuggna stenar skall du bygga HERRENS, din Guds, altare; och du skall på det offra brännoffer åt HERREN, din Gud.
7 Du skall där ock offra tackoffer och skall äta och glädja dig inför HERRENS, din Guds. ansikte.
8 Och du skall på stenarna skriva alla denna lags ord, klart och tydligt."
9 Och Mose och de levitiska prästerna talade till hela Israel och sade: "Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit HERRENS, din Guds, folk.
10 Så skall du då höra HERRENS, din Gud röst och göra efter hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig."
11 Och Mose bjöd folket på den dagen och sade:
12 Dessa stammar skola stå och välsigna folket på berget Gerissim, när I haven gått över Jordan: Simeon, Levi, Juda. Isaskar, Josef och Benjamin.
13 Och dessa skola stå och uttala förbannelsen på berget Ebal: Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan och Naftali.
14 Och leviterna skola taga till orda och skola med hög röst inför var man i Israel säga så:
15 Förbannad vare den man som gör ett beläte, skuret eller gjutet, en styggelse för HERREN, ett verk av en konstarbetares händer, och som sedan i hemlighet sätter upp det. Och allt folket skall svara och säga: "Amen."
16 Förbannad vare den som visar förakt för sin fader eller sin moder. Och allt folket skall säga: "Amen."
17 Förbannad vare den som flyttar sin nästas råmärke. Och allt folket skall säga: "Amen."
18 Förbannad vare den som leder en blind vilse på vägen. Och allt folket skall säga: "Amen."
19 Förbannad vare den som vränger rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: "Amen."
20 Förbannad vare den som ligger hos sin faders hustru, ty han lyfter på sin faders täcke. Och allt folket skall säga: "Amen."
21 Förbannad vare den som beblandar sig med något djur Och allt folket skall säga: "Amen."
22 Förbannad vare den som ligger hos sin syster, sin faders dotter eller sin moders dotter. Och allt folket skall säga: "Amen."
23 Förbannad vare den som ligger hos sin svärmoder. Och allt folket skall säga: "Amen."
24 Förbannad vare den som lönnligen mördar sin nästa. Och allt folket skall säga: "Amen."
25 Förbannad vare den som tager mutor för att slå ihjäl en oskyldig och utgjuta hans blod. Och allt folket skall säga: "Amen."
26 Förbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. Och allt folket skall säga: "Amen."