Sheng Jing

Pinyin (Romanized Chinese)

Rúguǒ shǐyòng Android huò Apple(IOS) shèbèi, qǐng xiàzài bìng shǐyòng wǒmen de shèngjīng ruǎnjiàn, yǐ zhōngwén hé yīngwén (pīnyīn)(hé qítā 35 zhǒng yǔyán) yuèdú hé tīng shèngjīng:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes

Please choose a book from the Holy Bible in the Chinese [transliterated] language - Pinyin