Tituszhoz

1 2 3

0:00
0:00

Fejezet 2

Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.
2 Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tûrésben épek.
3 Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illõ magaviseletûek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
4 Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,
5 Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.
6 Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:
7 Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,
8 Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.
9 A szolgákat intsed, hogy az õ uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,
10 Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hûséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
11 Mert megjelent az Isten idvezítõ kegyelme minden embernek,
12 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsõsége megjelenését;
14 A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezõt.
15 Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.