1 Thesszalonikaiakhoz

1 2 3 4 5

0:00
0:00

Fejezet 5

Az idõkrõl és idõszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;
2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel.
3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.
4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7 Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.
8 Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10 A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk õ vele.
11 Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és elõljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
13 És az õ munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
14 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívûeket, gyámolítsátok az erõteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
16 Mindenkor örüljetek.
17 Szüntelen imádkozzatok.
18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
19 A Lelket meg ne oltsátok.
20 A prófétálást meg ne vessétek,
21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!
22 Mindentõl, a mi gonosznak látszik, õrizkedjetek!
23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestõl; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24 Hû az, a ki elhivott titeket és õ meg is cselekszi azt.
25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.
26 Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
27 Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi elõtt.
28 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.