A krónikák első

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0:00
0:00

Fejezet 26

Az ajtónállók rendje ez: A Kóriták közül Meselémiás, a Kóré fia, a ki az Asáf fiai közül való volt.
2 A Meselémiás fiai közül elsõszülött Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik és Játniel negyedik,
3 Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai hetedik.
4 Obed-Edom fiai közül: Semája elsõszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik,
5 Ammiel hatodik, Issakhár hetedik, Pehullétai nyolczadik, mert az Isten megáldotta vala õt.
6 Az õ fiának, Semájának is születtek fiai, a kik családjukban uralkodtak, mert erõs vitézek valának.
7 Semája fiai: Othni, Refáel, Obed, Elzabád, kinek testvérei igen erõs férfiak valának, Elihu és Sémákiás.
8 Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai közül valók; mind õ magok, mind fiaik és testvéreik derék férfiak valának, erõsek a szolgálatra; hatvanketten Obed-Edomtól valók.
9 Meselémiásnak is fiai és testvérei tizennyolczan erõs férfiak valának.
10 Hósásnak is, a Mérári fiai közül, valának fiai, kik között Simri volt a fõ, nem mintha elsõszülött volna, hanem mivel az õ atyja õt akará választani fõnek;
11 Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik; mindnyájan a Hósa fiai és testvérei, tizenhárman.
12 Ezek között osztaték el az ajtónállás tiszte a fõemberek által, hogy az õ atyjokfiaival együtt vigyáznának és szolgálnának az Úr házában.
13 És sorsot vetének kicsiny és nagy egyaránt az õ családjaik szerint mindenik kapura.
14 És esék a napkelet felé való kapunak õrizete sors szerint Selémiásra; Zekáriára pedig, az õ fiára, a ki bölcs tanácsadó vala, mikor sorsot vetének, esék az északi kapu sors szerint.
15 Obed-Edomnak a déli kapu; az õ fiainak pedig a kincstartó ház.
16 Suppimnak és Hósának a napnyugotra való kapu, a Salléketh kapuval együtt a felmenõ töltésen, egyik õrizõhely szemben a másikkal.
17 Napkelet felé vala hat Lévita; észak felé minden napra négy; délre is minden napra négy; a kincstartó háznál kettõ-kettõ.
18 A külsõ részen napnyugat felé: négy a felmenõ töltésen, kettõ a külsõ rész felé.
19 Ezek az ajtónállók csoprtojai a Kóriták és Méráriták közül.
20 A Léviták közül: Ahija volt az Isten háza kincsének, és az Istennek szentelt kincsnek fõgondviselõje.
21 A Lahdán fiai, Gersoniták fiai Lahdántól; a Lahdán családfõi, Gersonita Jéhiéli.
22 Jéhiéli fiai: Zétám és Joel az õ testvére, a kik az Úr háza kincseinek valának gondviselõi.
23 Az Amrám, Ishár, Hebron és Aziel nemzetségébõl valók is.
24 Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes fiának fia a kincs fõgondviselõje volt.
25 Az õ atyjafiai pedig, Eliézertõl valók, ezek: Rehábiás az õ fia, kinek fia Jésáia, kinek fia Jórám, kinek fia Zikri, kinek fia Selómit.
26 Ez a Selómit és az õ testvérei valának gondviselõi minden megszentelt kincsnek, a melyet Dávid király, a nemzetségek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a hadakozó nép fejedelmei szenteltek vala Istennek,
27 A melyet a hadban való zsákmányból szenteltek vala az Úr házának építésére.
28 És a mit csak szentelt Sámuel Próféta, és Saul, a Kis fia, és Abner, a Nér fia, és Joáb, a Séruja fia; és bárki szentelt is valamit Istennek: mind Selómitnak és az õ testvéreinek gondviselése alatt volt.
29 Az Isháriták közül Kenániás és az õ fiai Izráel külsõ dolgaival bízattak meg, mint tiszttartók és birák.
30 A Hebroniták küzöl Hasábiás és testvérei igen erõs férfiak, ezeren és hétszázan valának, a kik Izráel népe között, a Jordán vizén túl napenyészetre, gondviselõk voltak az Úr minden dolgában és a király szolgálatjában.
31 A Hebroniták között Jerija vala a fõ (a Hebroniták nemzetségeik és családjaik szerint megkerestetének a Dávid királyságának negyvenedik esztendejében és találtak bátor férfiakat Gileád-Jaézerben).
32 És az õ atyjafiai, erõs férfiak, kétezerhétszázan valának, családfõk; a kiket Dávid király gondviselõkké tett a Rubenitákon és Gáditákon és Manasse félnemzetségén, mind az Istennek, mind a királynak minden dolgaiban.