é

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0:00
0:00

הפרק 6

לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃
2 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃
3 ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃
4 מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃
5 על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא׃
6 כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃
7 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃
8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם׃
9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו׃
10 בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל׃
11 גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי׃