Μιχαίας

1 2 3 4 5 6 7


Κεφάλαιο 2

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σ' αυτούς που μηχανεύονται κακό στα κρεβάτια τους! Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους.
2 Και επιθυμούν χωράφια, και παίρνουν με τη βία· και σπίτια, και τα αρπάζουν· έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του.
3 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Δέστε, ενάντια σ' αυτό το γένος εγώ βουλεύομαι κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας ούτε θα περπατάτε υπερήφανα· επειδή, ο καιρός αυτός είναι κακός.
4 Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο, θα θρηνήσει, και θα πει: Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά· έχει αλλοιώσει τη μερίδα τού λαού μου· πώς την απομάκρυνε από μένα! Αντί να αποδώσει, διαμοίρασε τα χωράφια μας.
5 Γι' αυτό, εσύ δεν θάχεις κάποιον που να βάζει σχοινί για κλήρο, στη σύναξη του Κυρίου.
6 Μη προφητεύετε, εσείς που προφητεύετε· δεν θα προφητεύσουν σ' αυτούς· η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί.
7 Ω, εσύ, που αποκαλείσαι Οίκος Ιακώβ, μίκρυνε το πνεύμα τού Κυρίου; Είναι τέτοια τα επιτηδεύματά του; Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σ' αυτούς που περπατούν ορθά;
8 Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός· αρπάζετε το επανωφόρι μαζί με τον χιτώνα από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, απ' αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο.
9 Εξώσατε τις γυναίκες τού λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους· από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου.
10 Σηκωθείτε, και αναχωρήστε· επειδή, αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας· δεδομένου ότι, μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό.
11 Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα, λέγοντας: Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα, αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού.
12 Βέβαια, θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ· θα συγκεντρώσω, βέβαια, το υπόλοιπο του Ισραήλ· θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της Βοσόρρας, σαν κοπάδι στο μέσον τής μάντρας τους· θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων.
13 Αυτός που διασπάει, ανέβηκε μπροστά τους· διέσπασαν, κι ανέβηκαν διαμέσου τής πύλης, και βγήκαν απ' αυτή· και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους, και ο Κύριος επικεφαλής τους.