shū

Zhāng : 1 2 3

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 yàozhànzàishǒuwàngsuǒzàiwànglóushàngguānkàn观看kànYēhéhuá耶和华duìshuōshénme什么huàyòngshénme什么huàxiàngyuān。(Xiàngyuānhuòzuòhuídá回答suǒyíwèn疑问de)。
2 duìshuōjiāngzhèshìmíngmíng明明dexiězàibǎnshàngshǐ使derénróngyì容易huòzuòsuípǎosuí)。
3 Yīnwèi因为zhèshìyǒuyīdìng一定derìqī日期kuàiyào快要yīngyànbìngbù并不huǎngSuīrán虽然chíyán迟延háiyàoděnghòu等候Yīnwèi因为bìrán必然líndàobùzài不再chíyán迟延
4 Jiāderéngāoxīnzhèngzhí正直Wéirényīnxìndeshēng
5 Jiāderényīnjiǔguǐzhàkuángàobúzhù不住zàijiāzhōngkuòchōng扩充xīnhǎoxiàng好像yīnjiānbùnéng不能zhījùjí聚集wànguóduījī堆积wànmíndōuguīzìjǐ自己
6 Zhèxie这些guódemínqǐbù岂不dōuyàoshīgē诗歌bìngsúyǔ俗语shuōhuòzāijiāderénzēngtiān增添shǔzìjǐ自己decáiwù财物duōduōréndedāngtóuyàodàoshíwéizhǐ为止ne
7 Yǎoshāngdeqǐbù岂不hūrán忽然qǐlai起来rǎohàideqǐbù岂不xīngqǐ兴起jiùzuòtāmen他们dema
8 Yīnqiǎngduó抢夺xǔduō许多deguóshārén杀人liúxuè流血xiàngguónèi国内dechéngbìngchéngzhōngyíqiè一切jūmín居民shīxíng施行qiángbào强暴suǒyǐ所以gèguó各国shèngxià剩下demíndōuqiǎngduó抢夺
9 Wéiběnjiā本家zhīcáizàigāochù在高处zhǐwàng指望miǎnzāideyǒuhuòle
10 túmóu图谋jiǎnchúduōguódemínfànlezuìshǐ使dejiāméngxiūhàimìng
11 Qiángdeshítou石头hūjiào呼叫fángnèidedòngliáng栋梁yīngshēng
12 rénxuèjiànchéngzuìnièdeyǒuhuòle
13 Zhòngmínsuǒláodeláidebèihuǒfénshāo焚烧lièguóyóuláoérdedeguīkōngdōushìchūyú出于wànjūnzhīYēhéhuá耶和华ma
14 Rènshi认识Yēhéhuá耶和华róngyào荣耀dezhīshi知识yàochōngmǎn充满biàndì遍地hǎoxiàng好像shuǐchōngmǎn充满yánghǎiyìbān一般
15 Gěirénjiǔyòujiāshàng加上dúwù毒物shǐ使zuìhǎokàn好看jiànxiàdeyǒuhuòle
16 mǎnshòuxiūrù羞辱bùdé不得róngyào荣耀xiǎnchūshìwèishòugēlǐ割礼deYēhéhuá耶和华yòushǒu右手debēichuándàonàli那里deróngyào荣耀jiùbiànwéidàdà大大dexiūrù羞辱
17 xiàngnènxíngqiángbào强暴cánhàijīngxià惊吓yěshòu野兽deshìzhēgài遮盖Yīnshārén杀人liúxuè流血xiàngguónèi国内dechéngbìngchéngzhōngyíqiè一切jūmín居民shīxíng施行qiángbào强暴
18 Diāokè雕刻deǒuxiàng偶像rénjiāngchūlai出来yǒushénme什么yìchu益处nezhùzào铸造deǒuxiàng偶像jiùshì就是huǎngdeshīfu师傅Zhìzàozhē制造者yǐkào倚靠zhèǒuxiàng偶像yǒushénme什么yìchu益处ne
19 Duìmù’ǒu木偶shuōxǐngduìshíxiàngshuōqǐlai起来rényǒuhuòleZhègè这个háinéngjiàoxun教训rénmakànshìbāoguǒ包裹jīnyíndeqízhōng其中háowú毫无qìxī气息
20 WéiYēhéhuá耶和华zàitāde他的shèngdiàn圣殿zhōngQuándederéndōudāngzàimiànqián面前jìngjìngmò静默