Første Krønikebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Kapitel 6

Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari.
2 Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.
3 Amrams Børn: Aron, Moses og Mirjam. Arons Sønner: Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
4 Eleazar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisjua;
5 Abisjua avlede Bukki; Bukki avlede Uzzi;
6 Uzzi avlede Zeraja; Zeraja avlede Merajot;
7 Merajot avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;
8 Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Ahima'az;
9 Ahima'az avlede Azarja; Azarja avlede Johanan;
10 Johanan avlede Azarja, der var Præst i det Tempel, Salomo byggede i Jerusalem;
11 Azarja avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;
12 Ahitub avlede Zadok; Zadokavlede Sjallum;
13 Sjallum avlede Hilkija; Hilkija avlede Azarja;
14 Azarja avlede Seraja; Seraja avlede Jozadak,
15 Men Jozadak drog med, da HERREN lod Juda og Jerusalem føre i Landflygtighed af Nebukadnezar.
16 Levis ønner: Gerson, Kehat og Me'rari.
17 Navnene på Gersons Sønner var følgende: Libni og Sjim'i.
18 Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.
19 Meraris Sønner: Mali og Nusji. Det er Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.
20 Fra Gerson nedstammede: Hans Søn Libni, hans Søn Jahat, hans Søn Zimma,
21 hans Søn Joa, hans Søn Iddo, hans Søn Zera og hans Søn Jeateraj.
22 Kehats Sønner: Hans Søn Amminadab, hans Søn Kora, hans Søn Assir,
23 hans Søn Elkana, hans Søn Ebjasaf, hans Søn Assir,
24 hans Søn Tahat, hans Søn Uriel, hans Søn Uzzija og hans Søn Sja'ul.
25 Elkanas Sønner: Amasaj og Ahimot,
26 hans Søn Elkana, hans Søn Zofaj, hans Søn Tohu,
27 hans Søn Eliab, hans Søn Jeroham,hans SønElkana oghans Søn Samuel.
28 Samoels Sønner: Joel, den førstefødte, og den anden Abija.
29 Meraris Sønner: Mali, hans Søn Libni, hans Søn Sjim'i, hans Søn Uzza,
30 hans Søn Sjim'a, hans Søn Haggija og hans Søn Asaja.
31 Følgende er de, hem David overdrog Sangen i HERRENs Hus, efter at Arken havde fået et Hvilested,
32 ogsom gjorde Tjeneste foran Åbenbaringsteltets Bolig som Sangere, indtil Salomo byggede HERRENs Hus i Jerusalem; de udførte deres Tjeneste efter de Forskrifter, der var dem givet.
33 De, som udførfe denne Tjeneste, og deres Sønner var følgende: Af Hehatiterne Sangeren Heman, en Søn af Joel, en Søn af Samuel,
34 en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af Toa,
35 en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahat, en Søn af Amasaj,
36 en Søn af Elkaoa, en Søn af Joel, en Søn af Azarja, en Søn af Zefanja,
37 en Søn af Tahat, en Søn af Assir, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Hora,
38 en Søn af Jizhar, en Søn af Kehat, en Søn af Levi, en Søn af Israel.
39 Hans Broder Asaf, der havde Plads til højre for ham: Asaf, en Søn af Berekja, en Søn af Sjim'a,
40 en Søn af Mikael, en Søn af Ba'aseja, en Søn af Malkija,
41 en Søn af Etni, en Søn af Zera, en Søn af Adaja,
42 en Søn af Etan, en Søn af Zimma, en Søn af Sjim'i,
43 en Søn af Jahat, en Søn af Gerson, en Søn af Levi.
44 Deres Brødre, Meraris Sønner, der havde Plads til venstre: Etan, en, Søn af Kisji en Søn af Abdi, en af Malluk,
45 en Søn af Hasjabja, en Søn af Amazja, en Søn af Hilkija,
46 en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Sjemer,
47 en Søn af Mali en Søn af Musji, en Søn af Merari, en Søn af Levi.
48 Deres Brød Leviterne var pligtige at gøre alt Arbejdet ved Guds Hus's Bolig;
49 men Aron og hans Sønner ofrede Røgofre på Brændofferalteret og Røgofferalteret, de udførte alt Arbejde i det Allerhelligste og skaffede Israel Soning, ganske som Guds Tjener Moses havde påbudt.
50 Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar, hans Søn Pinehas, hans Søn Abisjua,
51 hans Søn Bukki, hans Søn Uzzi, hans Søn Zeraja,
52 hans Søn Merajot, hans Søn Amarja, hans Søn Ahitub,
53 hans Søn Zadok og hans Søn Ahima'az.
54 Deres Boliger, deres Teltlejre i deres Område var følgende: Arons Sønner af Kehatiternes Slægt - thi, for dem faldt Loddet først
55 gav man Hebron i Judas Land med tilhørende Græsmarker;
56 men Byens Landområde og Landsbyer gav, man Haleb, Jefunnes Søn.
57 Arons Sønner gav, man Tilflugtsbyen Hebron, Libna.. med Græsmarker.
58 Hilen med Græsmarker, Debir med Græsmarker,
59 Asjan med Græsmarker, Jutta med Græsmarker og Bet-Sjemesj med Græsmarker:
60 Af Benjamins Stamme: Gibeon med Græsmarker, Geba med Græsmarker, Alemet med Græsmarker og Anatot med Græsmarker. I alt tretten Byer med Græsmarker.
61 Kehats øvrige Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme.
62 Gersons Sønner tilfaldt efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan.
63 Meraris Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.
64 Så gav Israeliterne Leviterne Byerne med Græsmarker.
65 De gav dem ved Lodkastning af Judæernes, Simeoniternes og Benjaminiternes Stammer de ovenfor nævnte Byer.
66 Kehatiternes Slægter fik de dem ved Lodkastning tildelte Byer af Efraims Stamme;
67 man gav dem Tilflugtsbyen Sikem med Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med Græsmarker,
68 Jokmeam med Græsmarker. Bet-Horon med Græsmarker,
69 Ajjalon med Græsmarker og Gat: Rimmon med Græsmarker;
70 af Manasses halve Stamme Aner med Græsmarker og Jibleam med Græsmarker; det tilfaldt de øvrige Hehatiters Slægter.
71 Gersoniterne efter deres Slægter tilfaldt af den anden Halvdel af Manasses Stamme Golan i Basan med Græsmarker og Asjtarot med Græsmarker;
72 af Issakars Stamme Kedesj med Græsmarker, Dobrat med Græsmarker,
73 Jarmut med Græsmarker og En-Gannim med Græsmarker;
74 af Asers Stamme Masjal med Græsmarker, Abdon med Græsmarker,
75 Hukok med Græsmarker og Rehob med Græsmarker;
76 af Naftalis Stamme Bedesj i Galilæa med Græsmarker, Hammot med Græsmarker og Kirjatajim med Græsmarker.
77 De øvrige Leviter, Merariterne, tilfaldt af Zebulons Stamme Rimmon med Græsmarker og Tabor med Græsmarker;
78 og hinsides Jordan over for Jeriko, østen for Jordan, af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen med Græsmarker, Jaza med Græsmarker,
79 Kedemot med Græsmarker og Mefa'at med Græsmarker;
80 af Gads Stamme Ramot i Gilead med Græsmarker, Mahanajim med Græsmarker,
81 Hesjbon med Græsmarker og Ja'zer med Græsmarker.