1 Mosebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Kapitel 10

Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner.
2 Jafets Sønner: Gomer, Magog. Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.
3 Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifaf og Togarma.
4 Javans Sønner: Elisja, Tarsis. Kittæerne og Rodosboerne;
5 fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.
6 Kams Sønner: Kusj, Mlizrajim, Put og Hana'an.
7 Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan.
8 Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.
9 Han var en vældig Jæger for HERRENs Øjne; derfor siger man: "En vældig Jæget for HERRENs Øjne som Nimrod."
10 Fra først af omfattede hans Rige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear;
11 fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot- Ir, Kela
12 og Resen mellem Nineve og Kela, det er den store By.
13 Mizrajim avlede Luderne,Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
14 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.
15 Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, Het,
16 Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,
17 Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,
18 Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig,
19 så at Kana'anæernes Område strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja.
20 Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.
21 Men også Sem, alle Ebersønnernes Fader, Jafets ældste Broder, fødtes der Sønner.
22 Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram.
23 Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.
24 Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;
25 Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.
26 Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,
27 Hadoram, Uzal, Dikla,
28 Obal, Abimael, Saba,
29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner,
30 og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i Retning af Sefar, Østens Bjerge.
31 Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.
32 Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden.