2. Mojžišova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0:00
0:00

Kapitola 40

Potom mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2 V den měsíce prvního, prvního dne téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy.
3 A postavíš tam truhlu svědectví a zastřeš ji oponou.
4 Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také svícen a rozsvítíš lampy jeho.
5 Postavíš též oltář zlatý pro kadění naproti truhle svědectví, a zavěsíš zastření ve dveřích příbytku.
6 Potom postavíš oltář k zápalům přede dveřmi příbytku stánku úmluvy.
7 Postavíš také umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož naleješ vody.
8 Naposledy vyzdvihneš síň vůkol a zavěsíš zastření brány síně.
9 Tedy vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytku a všech věcí, kteréž v něm jsou, a posvětíš ho i všech nádob jeho, a bude svatý.
10 Pomažeš i oltáře zápalu a všech nádob jeho a posvětíš oltáře, a budeť oltář svatý.
11 Pomažeš také umyvadla a podstavku jeho, a posvětíš ho.
12 A přistoupiti kážeš Aronovi i synům jeho ke dveřím stánku svědectví, a umyješ je vodou.
13 A oblečeš Arona v roucha svatá a pomažeš ho a posvětíš ho, aby úřad kněžský konal přede mnou.
14 Synům také jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně.
15 A pomažeš jich, tak jako jsi pomazal otce jejich, aby úřad kněžský konali přede mnou, aby jim bylo pomazání jejich toto k kněžství věčnému po rodech jejich.
16 I učinil Mojžíš tak. Všecko, jakž mu rozkázal Hospodin, tak učinil.
17 I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek.
18 Mojžíš tedy vyzdvihl příbytek a podložil podstavky jeho a postavil dsky jeho, a provlékl svlaky jeho, a vyzdvihl sloupy jeho.
19 Potom postavil stánek v příbytku a dal přikrytí stánku svrchu na něj, jakož mu byl přikázal Hospodin.
20 A vzav svědectví, vložil je do truhly, uvlékl také sochory k truhle a dal slitovnici svrchu na truhlu.
21 I vnesl truhlu do příbytku a zavěsil oponu zastření, a zastřel truhlu svědectví, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
22 Postavil i stůl v stánku úmluvy k straně příbytku půlnoční, vně před oponou.
23 A zřídil na něm zpořádaní chlebů před Hospodinem, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.
24 A postavil svícen v stánku úmluvy naproti stolu, v straně příbytku ku poledni.
25 A rozsvítil lampy před Hospodinem, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
26 Postavil také oltář zlatý v stánku úmluvy před oponou,
27 A kadil na něm kadidlem vonným, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.
28 Zavěsil také zastření dveří příbytku.
29 A oltář zápalu postavil ke dveřům příbytku stánku úmluvy, a obětoval na něm oběti zápalné a suché, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
30 A postavil umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož nalil vody k umývání.
31 A umýval z něho Mojžíš, Aron a synové jeho ruce své i nohy své.
32 Když vcházeli do stánku úmluvy, a když přistupovali k oltáři, umývali se, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
33 Naposledy vyzdvihl síň vůkol příbytku a oltáře, a zavěsil zastření brány síně. A tak dokonal Mojžíš dílo to.
34 Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.
35 A nemohl Mojžíš vjíti do stánku úmluvy; nebo byl nad ním oblak, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.
36 Když pak odnášel se oblak s příbytku, brali se synové Izraelští po všech taženích svých.
37 Pakli se neodnášel oblak, nehýbali se až do dne, v němž se zdvihl.
38 A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne, a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu Izraelského ve všech taženích jejich.