Nehemija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Poglavlje 10

(10:2)

Na zapečaćenoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija,
2 (10:3) Seraja, Azarja, Jeremija,
3 (10:4) Pašhur, Amarja, Malkija,
4 (10:5) Hatuš, Šebanija, Maluk,
5 (10:6) Harim, Meremot, Obadja,
6 (10:7) Daniel, Gineton, Baruk,
7 (10:8) Mešulam, Abija, Mijamin,
8 (10:9) Maazja, Bilgaj, Šemaja - to su svećenici.
9 (10:10) Zatim leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih - Kadmiel,
10 (10:11) i braća njihova: Šekanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
11 (10:12) Mika, Rehob, Hašabja,
12 (10:13) Zakur, Šerebja, Šebanija,
13 (10:14) Hodija, Bani, Beninu.
14 (10:15) Glavari naroda: Paroš, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani,
15 (10:16) Buni, Azgad, Bebaj,
16 (10:17) Adonija, Bigvaj, Adin,
17 (10:18) Ater, Ezekija, Azur,
18 (10:19) Hodija, Hašum, Besaj,
19 (10:20) Harif, Anatot, Nebaj,
20 (10:21) Magpijaš, Mešulam, Hazir,
21 (10:22) Mešezabel, Sadok, Jadua,
22 (10:23) Pelatja, Hanan, Anaja,
23 (10:24) Hošea, Hananija, Hašub,
24 (10:25) Haloheš, Pilha, Šobek,
25 (10:26) Rehum, Hašabna, Maaseja,
26 (10:27) Ahija, Hanan, Anan,
27 (10:28) Maluk, Harim, Baana.
28 (10:29) ... ali i ostali narod, svećenici, leviti - vratari, pjevači, netinci - i svi koji su se prema Zakonu Božjem odvojili od zemaljskih naroda, a i njihove žene, sinovi i kćeri, svi koji su bili sposobni da razumiju,
29 (10:30) priključili su se svojoj braći i glavarima te su se obvezali prisegom i zakletvom da će stupati prema Zakonu Božjem, koji je dan po rukama Mojsija, sluge Božjega, i da će držati i vršiti sve zapovijedi Jahve, Boga našega, njegove naredbe i zakone.
30 (10:31) I osobito: da nećemo davati svojih kćeri narodima zemaljskim i njihovih kćeri nećemo uzimati svojim sinovima.
31 (10:32) I ako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kakvo god žito u dan subotnji, mi ništa nećemo od njih kupovati u subotu ni u drugi posvećeni dan. Svake sedme godine ostavljat ćemo zemlju da počine i otpuštati dugove svake ruke.
32 (10:33) Uzeli smo kao obavezu: da ćemo svake godine davati trećinu šekela za bogoslužje u Domu Boga svojega:
33 (10:34) za postavljeni kruh, za trajne prinosnice i za svagdanje paljenice, za žrtve subotnje, mladog mjeseca, blagdanske i za okajnice, da se pomiri Izrael; i za svaku službu u Domu Boga našega.
34 (10:35) Mi svećenici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba da određenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve, Boga našega, kako je zapisano u Zakonu;
35 (10:36) da ćemo svake godine donositi u Dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta
36 (10:37) i prvorođene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu - prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga našega, jer su određene svećenicima koji služe u Domu Boga našega.
37 (10:38) Povrh toga prvine svojih naćava, plodova svakog drveta, novoga vina i ulja nosit ćemo svećenicima u sobe Doma Boga našega; a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo.
38 (10:39) Svećenik, sin Aronov, neka prati levite kad skupljaju desetinu. Leviti neka donose desetinu desetine u Dom Boga našega, u sobe riznice,
39 (10:40) jer su onamo dužni, Izraelci i leviti donositi prinos od žita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetišta, svećenici u službi, vratari i pjevači. Nećemo više zanemarivati Doma Boga svojega.