Postanak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Poglavlje 5

Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;
2 stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.
3 Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.
4 Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
5 Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.
6 Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.
7 Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
8 Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.
9 Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.
10 Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
11 Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.
12 Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.
13 Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
14 Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.
15 Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.
16 Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
17 Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.
18 Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.
19 Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
20 Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.
21 Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.
22 Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
23 Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.
24 Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.
25 Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.
26 Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
27 Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.
28 Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.
29 Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."
30 Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
31 Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.
32 Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.