Claiming Habitation • IGenesis 13:17
 • Ilizwe ze kungathengiswa ngalo, libhange, kuba ilizwe lelam; ngokuba ningabaphambukeli neendwendwe kum;
  Makabongwe 25:23
 • Indawo yonke, enyathelwa yintende yonyawo lwenu, yoba yeyenu; kuthabathela entlango, naseLebhanon, nasemlanjeni, emlanjeni ongumEfrati, kuse elwandle lwasentshonalanga, ingumda wenu.
  IDuteronomi 11:24
 • Wandikhuphela endaweni ebanzi, Wandihlangula ngokuba endinonelele.
  2 Samuel 22:20
 • Cela kum, ndikunike iintlanga zibe lilifa lakho, Iziphelo zehlabathi zibe zezakho.
  iNdumiso 2:8
 • Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo, Wabahlangula ekucuthekeni kwabo;Wabanyathelisa endleleni ethe tye, Ukuba baye kumzi wokuhlala.
  iNdumiso 107:6, 7
 • iindlebe zakho zive ilizwi ngasemva kwakho, lisithi, Nantsi indlela; hambani ngayo, nokuba nisinga ekunene, nokuba nisinga ekhohlo.
  Isaya 30:21
 • Celani, nophiwa; funani, nofumana; nkqonkqozani, novulelwa;
  UMateyu 7:7
 • Ngokholo uAbraham wathi, akubizwa, Wakululamela ukuba aphume, aye kuloo ndawo abeza kuyamkela ukuba ibe lilifa; waphuma ke, engazi kakuhle nalapho aya khona.
  KumaHebhere 11:8
 • Yabona, ndinawe; ndiya kukugcina naphi apho uya khona, ndikubuyisele kulo mhlaba; ngokuba andiyi kukushiya, nidide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwe.
  IGenesis 28:15
 • Uyabona, ndithuma isithunywa phambi kwakho, ukuba sikugcine endleleni, sikufikise endaweni endiyilungisileyo.
  IEksodus 23:20
 • Ke ngoko hamba ubalathise abantu, baye kuloo ndawo ndathethayo ngayo kuwe. Yabona, isithunywa sam sohamba phambi kwakho; ke mini ndivelelayo, ndiya kusivelela isono sabo kubo.
  IEksodus 32:34
 • Wathi, Ubuso bam bohamba nawe, ndikunike ukuphumla.
  IEksodus 33:14
 • Wosikelelwa ekungeneni kwakho, usikelelwe ekuphumeni kwakho.
  IDuteronomi 28:6
 • Babehamba besuka kolunye uhlanga, baye kolunye uhlanga, Besuka kobunye ubukumkani, baye kwabanye abantu.Akavumelanga mntu ukuba abacudise, Wohlwaya ookumkani ngenxa yabo;Esithi, Musani ukubachukumisa abathanjiswa bam, Musani ukubaphatha kakubi abaprofeti bam.
  iNdumiso 105:13-15
 • Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo Wabakhupha ekucuthekeni kwabo.Ukumisile ukuvuthuza, kwathi cwaka, Amaza ayo azola;Bavuya ke, kuba edambile; Wabafikisa echwebeni abalilangazelelayo.
  iNdumiso 107:28-30
 • UYehova uya kukugcina ukuphuma kwakho nokungena kwakho, Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.
  iNdumiso 121:8
 • Ukuba ndithe ndaphakamisa amaphiko esifingo, Ndaya ndahlala ekupheleni kolwandle,Besingandikhaphayo kwanalapho isandla sakho, Sindibambe isandla sakho sokunene.
  iNdumiso 139:9, 10
 • ukuthi, Ndiya kuhamba phambi kwakho, ndilungelelanise iindawo ezimaqhubu, ndiqhekeze iingcango zobhedu, ndixakaxe nemivalo yesinyithi;ndikunike ubuncwane obusemnyameni, neengqwebo ezisezintsithelweni; ukuze wazi, ukuba mna Yehova ndingulo ukubize ngegama, uThixo kaSirayeli.
  Isaya 45:2, 3
 • Ngako oko yithi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ekubeni ndibakhwelelisele ezintlangeni, ndabaphangalalisa emazweni, ke ndoba yingcwele kubo umzuzwana omncinane kuloo mazwe baye kuwo.
  UHezekile 11:16