Separation • IGenesis 31:49
 • Ndandithandazela lo mntwana; undinikile ke uYehova isicelo sam endandisicela kuye;nam ndiya kumenza oceliweyo kuYehova; yonke imihla yokubakho kwakhe, woba ngoceliweyo kuYehova. Wamnqula khona uYehova.
  1 KaSamuweli 1:27, 28
 • Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela.
  iNdumiso 23:4
 • Ngokuba ubawo noma bandishiyile, Wesuka uYehova wandichola.
  iNdumiso 27:10
 • Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, Abasindise abamoya utyumkileyo.
  iNdumiso 34:18
 • Ulophilisa abaphuke intliziyo, Abophe amanxeba abo;
  iNdumiso 147:3
 • Amanzi amaninzi akanakulucima uthando; Imilambo ayinakuluntywilisela. Ingafanelana indoda irhole bonke ubuncwane bendlu yayo ngenxa yothando, Ingadelwa ideliwe.
  Songs of Solomon 8:7
 • Andiyi kunishiya niziinkedama, ndiyeza kuni.
  UYohane 14:18
 • Kuba ndigqiba kwelithi, iintlungu zeli xesha lakalokunje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obu buza kutyhilwa kuthi.
  KwabaseRoma 8:18
 • osithuthuzelayo kuyo yonke imbandezelo yethu, ukuze sibe nako ukubathuthuzela abakwinto yonke eyimbandezelo, ngayo intuthuzelo esithuthuzelwa ngayo nathi nguye uThixo.
  2 KwabaseKorinte 1:4
 • Ndisuke, zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum, zona ezo ndazibalela ekuthini ziyinkxwaleko ngenxa kaKristu.Ewe, okunene, ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthini ziyinkxwaleko, ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu iNkosi yam; endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke, ndizibalela ekuthini ziyinkunkuma, ukuze ndimzuze uKristu,
  KwabaseFilipi 3:7, 8
 • Ke kaloku andithandi ukuba ningazi, bazalwana, mayela nabalele ukufa, ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona.
  1 KwabaseTesalonika 4:13
 • ukuze ukucikideka kokholo lwenu kufunyanwe kunqabile kakhulu, ngaphezu kwegolide le itshabalalayo, noko icikidwa ngomlilo; kuse kuyo indumiso nembeko nozuko ekutyhilekeni kukaYesu Kristu.
  1 KaPetros 1:7