Abortion


 • Uze ungabulali. -
  IDuteronomi 5:17
 • Amehlo akho andibona ndiseyimbumba, Zazibhalwe encwadini yakho iimini zonke ziphela; Ziyiliwe ngenxa engaphambili, Kungekabikho ke nanye kuzo.-
  iNdumiso 139:16
 • Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; wamdala ngokomfanekiselo kaThixo; wadala indoda nenkazana. -
  IGenesis 1:27
 • Uyabona, ilifa likaYehova ngoonyana, Umvuzo sisiqhamo sesizalo. -
  iNdumiso 127:3
 • Ngokuba wena wazibumba izintso zam, Wandibiyela esizalweni sikama.Ndiyabulela kuwe ngenxa enokuba ndenziwe ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo; Zibalulekile izenzo zakho, Umphefumlo wam uyazi kakuhle.Ayengagushekile kuwe amathambo am, Mna ndenzelwayo entsithelweni, Ndalukwa ndayimfakamfele ezinzulwini zomhlaba. -
  iNdumiso 139:13-15
 • Owandenzayo ezibilinini akamenzanga na naye? Owasimilisa esizalweni akamnye na? -
  UYobhi 31:15
 • Ndingekakubumbi esizalweni, bendikwazi; ungekaphumi embilinini, ndakungcwalisa, ndakumisa waba ngumprofeti weentlanga. -
  Yeremiya 1:5