Strength


 • Nize nikhonze uYehova uThixo wenu, asisikelele isonka sakho, namanzi akho; ndisisuse isifo phakathi kwakho. IEksodus 23:25
 • Buya uye kuthi kuHezekiya, inganga yabantu bam, Utsho uYehova, uThixo kaDavide uyihlo, ukuthi, Ndiwuvile umthandazo wakho, ndizibonile iinyembezi zakho; uyabona, ndiya kukuphilisa; ngomhla wesithathu uya kunyuka uye endlwini kaYehova; 2 YooKumkani 20:5
 • UDavide waya eba mkhulu ngokuba mkhulu; uYehova wemikhosi ubenaye. 1 YeziKronike 11:9
 • Kumongameli. Umhobe kaDavide. Yehova, uvuyile ngamandla akho ukumkani, Asikuko nokuba uyagcoba ngosindiso lwakho! iNdumiso 21:1
 • Wacela ubomi kuwe, wampha, Wamnika imihla emide ngonaphakade kanaphakade. iNdumiso 21:4
 • Ngokuba umenze waba yintsikelelo ngonaphakade, Umvuyisa ngovuyo ebusweni bakho. iNdumiso 21:6
 • Uyawagcina onke amathambo alo, Akwaphuki nalinye kuwo. iNdumiso 34:20
 • Thixo, undifundisile kwasebuncinaneni bam; Unangoku ndiyayixela imisebenzi yakho ebalulekileyo.Thixo, musa ukundishiya kude kuye ebuxhegweni nasezimvini; Ndide ndiyixele ingalo yakho kwisizukulwana esitsha, Nobugorha bakho kubo bonke abaya kuza. iNdumiso 71:17, 18
 • Akoyikiswa ziindaba ezimbi; Iqinisekile intliziyo yakhe, ikholose ngoYehova. iNdumiso 112:7
 • Baze oonyana bethu babe njengezityalo ezikhulileyo ebutsheni babo; Iintombi zethu zibe njengeembombo ezivathisiweyo ngeemfakamfele ngokokwakhiwa kwebhotwe; iNdumiso 144:12
 • Uya kwandula uhambe ngendlela yakho ukholosile. Lungabetheki unyawo lwakho. miZekeliso 3:23
 • Ntanda, ndinga ungathi ngezinto zonke usikeleleke uphile, njengokuba usikelelekile umphefumlo wakho. 3 John 1:2
 • IDuteronomi 20:4
 • Wathi uDavide kuSolomon unyana wakhe, Yomelela ukhaliphe, wenze. Musa ukoyika, musa ukuqhiphuka umbilini; ngokuba uYehova uThixo, uThixo wam, unawe; akayi kukuyekela, akayi kukushiya, ude uwugqibe wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaYehova. 1 YeziKronike 28:20
 • Okunaye yingalo yenyama, okunathi nguYehova uThixo wethu, ukuba asincede, alwe amadabi ethu. Abantu bayama emazwini kaHezekiya ukumkani wakwaYuda. 2 YeziKronike 32:8
 • Emlonyeni wabantwana nabanyayo useke amandla, Ngenxa yababandezeli bakho, Ukuze udambise utshaba nophindezelayo. iNdumiso 8:2
 • 9 Ngokuba ngawe ndigila amajarha, NgoThixo wam ndiqabela ezindongeni.UThixo yena, igqibelele indlela yakhe; Ilizwi likaYehova linyibilikisiwe, Uyingweletshetshe kubo bonke abazimela ngaye.Ngokuba ngubani na onguThixo, ingenguye uYehova? Ngubani na oliliwa, ingenguThixo wethu?UloThixo undibhinqise ubukroti, Uyigqibelelisileyo indlela yam; iNdumiso 18:29, 30, 32
 • Abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa, abanye bakhankanye amahashe, Ke thina sikhankanya igama likaYehova uThixo wethu. iNdumiso 20:7
 • Ndinge ndiphelelwe, koko bendikholwa kukuba ndokubona ukulunga kukaYehova Ezweni lobu bomi.Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho, Uthembele kuYehova. iNdumiso 27:13, 14
 • NguYehova amandla am nengweletshetshe yam; Yakholosa ngaye intliziyo yam, ndancedeka. Iyadlamka ke intliziyo yam, Ndiyamdumisa ngengoma yam.UYehova ungamandla kubo; Uligwiba losindiso kumthanjiswa wakhe yena. iNdumiso 28:7, 8
 • Usindiso lwamalungisa luphuma kuYehova; Uligwiba lawo ngexesha lembandezelo. iNdumiso 37:39
 • Ingaphela inyama yam nentliziyo yam: Iliwa lentliziyo yam, nesabelo sam, nguThixo ngonaphakade. iNdumiso 73:26
 • Hayi, uyolo lwabantu abamandla akuwe, Abakhumbula umendo oya eZiyon! Baya besomelela ngokomelela; Babonakala phambi koThixo eZiyon, bathi, iNdumiso 84:5, 7
 • iNdumiso 118:14
 • Umphefumlo wam uvuza iinyembezi sisingqala, Ndimise ngokwelizwi lakho. iNdumiso 119:28
 • Ngokuba waba ligwiba kwisisweli, igwiba kwihlwempu ekubandezelweni kwalo, ihlathi esiphangweni, umthunzi lakubalela, xa ukufutha kwabangcangcazelisayo kwaba njengesiphango eludongeni. Isaya 25:4
 • Umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina. Isaya 40:29
 • musa ukoyika, kuba ndinawe mna; musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho; ndikukhaliphisile, ewe, ndikuncedile, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam. Isaya 41:10
 • Ondele ke uYesu, wathi kubo, Kubantu le nto ayinakwenzeka; ke kuye uThixo zonke izinto zinako ukwenzeka UMateyu 19:26
 • Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi, ngubani na ongasichasayo? KwabaseRoma 8:31
 • Ukutsho andithi, sikulingene ngokwethu ukucamanga nto engathi iphuma kuthi ngokwethu; ukukulingana kwethu oko kuphuma kuThixo, 2 KwabaseKorinte 3:5
 • kuba zona iintonga esiphuma ngazo umkhosi, azizezenyama; kuye uThixo zinamandla okuwisa iinqaba; 2 KwabaseKorinte 10:4
 • Ithe yona kum, Ubabalo lwam lukwanele; kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ngoko kokukhona sendiya kuqhayisa kamnandi kakhulu ngokuswela kwam amandla, ukuze ahlale phezu kwam amandla kaKristu.Kungoko ndikholisiweyo kukuswela amandla, kukuphathwa kakubi, ziingxakeko, ziintshutshiso, ziingxinano, ngenxa kaKristu; kuba xa sukuba ndiswele amandla, kuxa ndinamandla. 2 KwabaseKorinte 12:9, 10
 • ukuba aninike, ngokobutyebi bozuko lwakhe, ukomelezwa ngamandla ngaye uMoya wakhe, ngokusingisele emntwini ongaphakathi; KwabaseEfese 3:16
 • Elokugqiba, bazalwana bam, ndithi, Yomelelani eNkosini, nasekuqineni kokomelela kwayo. KwabaseEfese 6:10
 • Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu. KwabaseFilipi4:13
 • Nina ningabakaThixo, bantwanana, nibeyisile bona; ngokuba lowo ukuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini. 1 UYohane 4:4
 • UYoshuwa 1:9
 • Ngako oko utsho uYehova, uThixo wemikhosi, ukuthi, Ngenxa enokuba nilithetha elo lizwi, yabona, ndiwenza umlilo amazwi am emlonyeni wakho, naba bantu babe ziinkuni, ubadle. Yeremiya 5:14
 • Ndobomeleza ngoYehova, bahambahambe egameni lakhe; utsho uYehova. UZekariya 10:12
 • Kuba asinini abathethayo, nguMoya kaYihlo othethayo ngaphakathi kwenu. UMateyu 10:20
 • Niya kwamkela ke amandla, akubon’ ukuba uMoya oyiNgcwele uhlile phezu kwenu; nibe ngamangqina am eYerusalem, kwanakulo lonke elakwaYuda nelaseSamariya, kude kuse nasekupheleni komhlaba. IZenzo 1:8
 • Ke kaloku, bakubona ukungafihlisikuthetha koPetros noYohane, beqiqa nokuba ngabantu abangenamfundo, abangenakwazi, bamangaliswa; babaqonda ukuba babenaye uYesu. IZenzo 4:13
 • Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo; kodwa ke kwabasindiswayo, thina aba, lingamandla kaThixo. 1 KwabaseKorinte 1:18
 • Nokuthetha kwam, nokuvakalisa kwam uKristu kube kungengamazwi oyisa ngabulumko babantu; bekungokuqondakalisa koMoya nokwamandla,ukuze ukholo lwenu lungabi sebulumkweni babantu, lube semandleni kaThixo. 1 KwabaseKorinte 2:4, 5