Praise


 • Wathi kubo, Yiyani, nidle amanqatha, nisele izinto ezinencasa, nise isabelo kwabangalungiselwanga nto; ngokuba le mini ingcwele kwiNkosi yethu. Musani ukuba buhlungu; ngokuba uvuyo lukaYehova ligwiba lenu. - Nehemiah 8:10
 • I will bless the LORD at all times: his praise shall continually be in my mouth. - iNdumiso 34:1
 • EkaDavide; oko wazenza ophambene ingqondo phambi koAbhimeleki, waza yena wamgxotha, wahamba. Ndiya kumbonga- iNdumiso 50:23
 • - iNdumiso 150
 • Hayi, uyolo lwabantu abakwaziyo ukuduma! Baya kuhamba ekukhanyeni kobuso bakho, Yehova. iNdumiso 89:15
 • Umhobe wombingelelo wokubulela. Dumani kuYehova, nonke hlabathi.Mkhonzeni uYehova nivuya; Yizani phambi kwakhe nimemelela. - iNdumiso 100:1, 2
 • Umhobe; ingoma, ngemini yesabatha. Kulungile ukubulela kuYehova, Nokulibethela uhadi igama lakho, Wena usenyangweni; iNdumiso 92:1
 • EkaDavide. Umhobe. Ndiya kuvuma ngenceba nangomgwebo; Ndiya kukubethela uhadi, Yehova. - iNdumiso 101:1
 • UYehova ngukumkani; liyagcoba ihlabathi, Ziyavuya iziqithi ezininzi. - iNdumiso 97:1
 • Vuyani ngoYehova, malungisa, Nibulele isikhumbuzo sakhe esingcwele. - iNdumiso 97:12
 • EkaDavide. Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Ilibonge igama lakhe elingcwele into yonke engaphakathi kwam.Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Ungayilibali yonke impatho yakhe entle: - iNdumiso 103:1, 2
 • EkaDavide. Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Ilibonge igama lakhe elingcwele into yonke engaphakathi kwam.Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Ungayilibali yonke impatho yakhe entle: - iNdumiso 149:1, 3-5
 • Obingelela umbulelo uyandizukisa, Alungise indlela, Endombonisa kuyo usindiso lukaThixo.- iNdumiso 50:23
 • Ke kaloku, malunga phakathi kobusuku, ooPawulos noSilas babethandaza, bevuma elokudumisa uThixo; babephulaphula ke ababanjwa. - IZenzo 16:25
 • Uthe akucebisana nabantu, wamisa iimvumi zikaYehova zokudumisa, zivethe ezingcwele, eziya kuphuma zihambe phambi kwabaxhobileyo, zisithi, bulelani kuYehova, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.Bathe bakuqala ukumemelela nokudumisa, uYehova wabafikisela abalaleli oonyana baka-Amon, nabakaMowabhi, nabasentabeni yakwaSehire, ababeze kumaYuda; babulawa. - 2 YeziKronike 20:21, 22
 • Ezintweni zonke bulelani; kuba oko kukuthanda kukaThixo kuKristu Yesu ngani. - 1 KwabaseTesalonika 5:18
 • Ngoko masithi ngaye sinyuse ngamaxesha onke kuye uThixo umbingelelo wendumiso, oko kukuthi, isiqhamo somlomo olivumayo igama lakhe. - KumaHebhere 13:15
 • Umlomo wam uya kuzala yindumiso yakho, Sisihombo sakho imini yonke. - iNdumiso 71:8
 • Ke mna ndiya kuhlala ndilindile, Ndongeze endumisweni yakho yonke. - iNdumiso 71:14
 • Kwasekuphumeni kwelanga kuse ekutshoneni kwalo, Malidunyiswe igama likaYehova. - iNdumiso 113:3
 • nithetha omnye nomnye ngeendumiso, neengoma, nezango ezizezomoya, nivuma, nibetha uhadi entliziyweni yenu kuyo iNkosi,nimana nibulela ngenxa yeento zonke, egameni leNkosi yethu uYesu Kristu, kuye uThixo uYise; - KwabaseEfese 5:19, 20
 • Haleluya! Kwaphuma izwi etroneni, lisithi: Mdumiseni uThixo wethu, nonke nina bakhonzi bakhe, Nani bamoyikayo, abancinane kwanabakhulu. - IsiTyhilelos 19:5