Anspråk på mark


 • Stå upp och drag igenom landet efter dess längd och dess bredd, ty åt dig skall jag giva det."
  1 Mosebok 13:17
 • När I säljen jord, skolen I icke sälja den för evärdlig tid, ty landet är mitt; I ären ju främlingar och gäster hos mig.
  Mosebok 25:23
 • Var ort eder fot beträder skall bliva eder.
  5 Mosebok 11:24
 • Han förde mig ut på rymlig plats han räddade mig, ty han hade behag till mig.
  2 Samuelsboken 22:20
 • Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.
  Psaltaren 2:8
 • Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål.Och han ledde dem på en rätt väg, så att de kommo till en stad där de kunde bo.
  Psaltaren 107:6, 7
 • Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skola dina öron höra detta ord ljuda bakom dig; "Här är vägen, vandren på en."
  Jesaja 30:21
 • Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
  Matteus 7:7
 • Genom tron var Abraham lydig, när han blev kallad, och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel; han drog ut, fastän han icke visste vart han skulle komma.
  Hebreerbrevet 11:8
 • Och se, jag är med dig och skall bevara dig, varthelst du går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land; ty jag skall icke övergiva dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig."
  1 Mosebok 28:15
 • Se, jag skall sända en ängel framför dig, som skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett.
  2 Mosebok 23:20
 • Gå nu och för folket dit jag har sagt dig; se, min ängel skall gå framför dig. Men när min hemsökelses dag kommer, skall jag på dem hemsöka deras synd."
  2 Mosebok 32:34
 • Han sade: "Skall jag då själv gå med och föra dig till ro?"
  2 Mosebok 33:14
 • Välsignad skall du vara vid din ingång. och välsignad skall du vara vid din utgång.
  5 Mosebok 28:6
 • Och de vandrade åstad ifrån folk till folk, ifrån ett rike bort till ett annat.Han tillstadde ingen att göra dem skada, han straffade konungar för deras skull:"Kommen icke vid mina smorda, och gören ej mina profeter något ont."
  Psaltaren 105:13-15
 • Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål.Han förbytte stormen i lugn, så att böljorna omkring dem tystnade.Och de blevo glada att det vart stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville.
  Psaltaren 107:28-30
 • HERREN skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
  Psaltaren 121:8
 • Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet,så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.
  Psaltaren 139:9, 10
 • Själv skall jag gå framför dig, backarna skall jag jämna ut; kopparportarna skall jag krossa, och järnbommarna skall jag bryta sönder.Och jag skall giva dig dolda skatter och bortgömda rikedomar, för att du må förnimma, att jag, HERREN, är den som har kallat dig vid ditt namn, jag, Israels Gud.
  Jesaja 45:2, 3
 • om dem skall du alltså säga: Så säger Herren, HERREN: Ja, väl har jag fört dem långt bort ibland folken och förstrött dem i länderna, och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de länder dit de hava kommit;
  Hesekiel 11:16