Stolthet


 • Fören icke beständigt så mycket högmodigt tal; vad fräckt är gånge icke ut ur eder mun. Ty HERREN är en Gud som vet allt, och hos honom vägas gärningarna.
  1 Samuelsboken 2:3
 • När högfärd kommer, kommer ock smälek, men hos de ödmjuka är vishet.-
  Ordspråksboken 11:2
 • Genom övermod kommer man allenast split åstad, men hos dem som taga emot råd är vishet.
  Ordspråksboken 13:10
 • Den högmodiges hus rycker HERREN bort, men änkans råmärke låter han stå fast.
  Ordspråksboken 15:25
 • Ödmjukhet har sin lön i HERRENS fruktan, i rikedom, ära och liv.
  Ordspråksboken 22:4
 • En människas högmod bliver henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.
  Ordspråksboken 29:23
 • Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller.
  1 Korinthierbrevet 10:12
 • Men i lagen beror det icke på tro; tvärtom heter det: "Den som gör efter dessa stadgar skall leva genom dem."
  Galaterbrevet 3:12
 • Ödmjuken eder inför Herren, så skall han upphöja eder.
  Jakobsbrevet 4:10
 • Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd."
  Lukas 14:11
 • Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.
  Galaterbrevet 5:22, 23
 • fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras.Varen så till sinnes som Kristus Jesus var,
  Filipperbrevet2:3-5
 • En styggelse för HERREN är var högmodig man; en sådan bliver förvisso icke ostraffad.
  Ordspråksboken 16:5
 • Stolthet går före undergång, och högmod går före fall.
  Ordspråksboken 16:18
 • Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.
  Ordspråksboken 16:25
 • Före fall går högmod i mannens hjärta, och ödmjukhet går före ära.
  Ordspråksboken 18:12
 • Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: "Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd."
  Jakobsbrevet 4:6
 • Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
  Psaltaren 25:9
 • Så skolen I ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty "Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd".Ödmjuken eder alltså under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja eder i sinom tid.Och "kasten alla edra bekymmer på honom", ty han har omsorg om eder.
  1 Petrusbrevet 5:5-7
 • "Sägen så: Icke må den som omgjordar sig med svärdet berömma sig likt den som spänner det av sig."
  I Kungaboken 20:11
 • Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.
  Jesaja 66:2